முல்லை நகுதல்

குறுந்தொகை 126, ஒக்கூர் மாசாத்தியார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
இளமை பாரார் வள நசைஇச் சென்றோர்
இவணும் வாரார் எவணரோ எனப்
பெயல் புறம் தந்த பூங்கொடி முல்லைத்
தொகு முகை இலங்கு எயிறாக
நகுமே தோழி நறும் தண் காரே.

Kurunthokai 126, Okkūr Māsāthiyār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
He did not think about youth
when he went desiring wealth.
He has not come back and I
wonder where he is.

The clusters of bright buds
on the delicate mullai vines
nurtured by the fragrant, cool
rain appear to laugh at me,
my friend.

Meanings:   இளமை பாரார் – he did not consider youth, வள நசைஇச் சென்றோர் – he went with the desire for wealth, இவணும் வாரார் – he has not come back here, எவணரோ வென – wondering where he is, பெயல் புறம் தந்த – protected from the rain, பூங்கொடி முல்லை – delicate jasmine vines, Jasminum sambac, தொகு முகை – buds in clusters, இலங்கு எயிறாக – as bright teeth, நகுமே – they will laugh (at me), தோழி – my friend, நறும் தண் காரே – this fragrant cool rainy season

குறுந்தொகை 162, கருவூர்ப் பவுத்திரனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
கார் புறத்தந்த நீருடை வியன் புலத்துப்
பலர் புகு தரூஉம் புல்லென் மாலை
முல்லை வாழியோ முல்லை நீ நின்
சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை
நகுவை போலக் காட்டல்
தகுமோ மற்றிது தமியோர் மாட்டே.

Kurunthokai 162, Karuvūr Pavuthiranār, Mullai Thinai – What the hero said to the jasmine flower
May you live long, O jasmine!
At this dull evening time when
everyone returns to their homes
across the vast water-filled
woodlands, protected by the clouds,
you with your little white buds seem
to laugh at those who are lonely.

Is this the right thing to do?

Meanings:   கார் புறத்தந்த – protected by the clouds, நீருடை – water filled, வியன் புலத்து – in the vast woodlands, பலர் புகு தரூஉம் – when many enter,  புல்லென் மாலை – sad evening, முல்லை வாழியோ – may you long live O jasmine, Jasminum sambac, முல்லை – jasmine, நீ – you, நின் – your, சிறு வெண் – small white, முகையின் – with buds, முறுவல் கொண்டனை – you have been smiling, நகுவை போலக் காட்டல் – appearing like laughing, appearing like teasing,  தகுமோ மற்றிது – is this fitting,  தமியோர் மாட்டே – to those who are lonely

குறுந்தொகை 186, ஒக்கூர் மாசாத்தியார், முல்லைத் திணை, – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
ஆர்கலி ஏற்றொடு கார் தலை மணந்த
கொல்லைப் புனத்த முல்லை மென் கொடி
எயிறு என முகையும் நாடற்குத்
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே.

நாச்சியார் திருமொழி, திவ்ய பிரபந்தம் 588
போர்க்களிறு பொரும் மாலிருஞ்சோலையம் பூம்புறவில்
தார்க்கொடி முல்லைகளும் தவள நகை காட்டுகின்ற
கார்க்கொள் பிடாக்கள் நின்று கழறிச் சிரிக்கத் தரியேன்
ஆர்க்கிடுகோ? தோழீ! அவன் தார் செய்த பூசலையே.

நாச்சியார் திருமொழி, திவ்ய பிரபந்தம் 600
முல்லைப் பிராட்டி நீ உன் முறுவல்கள் கொண்டு எம்மை
அல்லல் விளைவியேல் ஆழி நங்காய்! உன் அடைக்கலம்
கொல்லை அரக்கியை மூக்கு அரிந்திட்ட குமரனார்
சொல்லும் பொய்யானால் நானும் பிறந்தமை பொய்யன்றே?