மாட்டின் மணி ஒலி தரும் துன்பம்

குறுந்தொகை 86, வெண்கொற்றனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சிறை பனி உடைந்த சேயரி மழைக் கண்
பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலைக் கலங்கிப்
பிறரும் கேட்குநர் உளர் கொல் உறை சிறந்து
ஊதை தூற்றம் கூதிர் யாமத்து
ஆன் நுளம்பு உலம்பு தொறு உளம்பும்
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே.

Kurunthokai 86, Vennkotranār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
I am worried and alone, with love’s
painful disease so difficult to bear,
and my moist eyes with red lines
drop welled-up tears.

Are there others like me, who hear
the soft jingling of curved bells with
clappers, tied on cows that shake
their heads again and again to chase
buzzing flies, in this blustery cold
season’s night with heavy rains and
harsh northerly winds?

Notes:  The heroine said this to her friend who worried about her distress when her lover was away.  தலைவன் பிரிந்த காலத்தில் தலைவி ஆற்றாள் என வருந்திய தோழியிடம் தலைவி சொன்னது.  உளம்புதல் – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அசைதல்.  ஈண்டு ஒலித்தல் என்னும் பொருட்டு.  புலம்பு – புலம்பே தனிமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 35).

Meanings:  சிறை பனி – blocked tears, உடைந்த – broken, dropped (tears), சேயரி – red lines, மழைக் கண் – crying eyes, moist eyes,  பொறை அரு – difficult to bear, நோயொடு – with love disease, புலம்பு அலைக் கலங்கி – distressed due to the sorrow caused by loneliness, பிறரும் கேட்குநர் உளர் கொல் – are there others who will hear (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt), உறை சிறந்து – heavy rains, ஊதை தூற்றம் – northerly winds with spray, கூதிர் யாமத்து – in the cold season’s night, ஆன் – cow, நுளம்பு – flies, Musca domestica, உலம்புதொறு – whenever they (the bees) buzz around them, உளம்பும் – the cows shake their heads and sounds are created from the bells, நா நவில் – ringing from the clappers, கொடு மணி – curved bells, harsh bells, நல்கூர் குரல் – soft sounds, ஏ – அசைநிலை, an expletive

குறுந்தொகை 190, பூதம்புல்லனார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நெறி இருங்கதுப்பொடு பெருந்தோள் நீவிச்
செறி வளை நெகிழச் செய் பொருட்கு அகன்றோர்
அறிவர் கொல் வாழி தோழி பொறி வரி
வெஞ்சின அரவின் பைந் தலை துமிய
உரவுரும் உரறும் அரை இருள் நடு நாள்
நல் ஏறு இயங்குதொறு இயம்பும்
பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணிக் குரலே.

Kurunthokai 190, Poothampullanār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
May you live long, O friend!
Will he who stroked my wavy,
black hair and wide arms,
and caused my stacked bangles,
to slip down as he departed to
earn wealth,
……….know about the tinking of a
……….single bell whenever a fine
……….bull moves in a stable with
……….many cows,
in the middle of the night,
when thunder rumbles, cutting
off the green heads of snakes?

Notes:  The heroine said to his friend, when she was unable to bear separation from her lover who had gone to earn wealth.  தலைவன் பொருள் ஈட்டும் பொருட்டுப் பிரிந்த காலத்தில் ஆற்றாளாகிய தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது.  பைந்தலை (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பசிய தலை, தமிழண்ணல் உரை – பசுமையான படமுள்ள தலை.  There is a convention that thunder ruins and kills snakes.  Akanānūru 92, 119, 182, 202, 274, 323, 328, Kalithokai 45, 113, Kurunthokai 158, 190, 268, 391 and Natrinai 37, 51, 114, 129, 238, 255, 264, 347, 383, Puranānūru 17, 37, 58, 126, 211, 366 and 369 have similar descriptions of thunder ruining or killing snakes.  இயங்குதொறு – குறுந்தொகை 279 – திரி மருப்பு எருமை இருள் நிறம் மை ஆன் வருமிடறு யாத்த பகுவாய்த் தெண் மணி புலம்புகொள் யாமத்து இயங்குதொறும் இசைக்கும்.

Meanings:  நெறி இருங்கதுப்பொடு – with wavy black hair, with perfect thick hair, பெருந்தோள் நீவி – stroked my large shoulders, செறி வளை நெகிழ செய்- tight bangles to slip, stacked bangles to slip, பொருட்கு அகன்றோர் – one who parted to earn wealth, அறிவர் கொல் – does he know (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt), வாழி – அசைநிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, பொறி வரி வெஞ்சின அரவின் – of very angry snakes with spots and lines, பைந்தலை துமிய – their heads with hoods to be cut off, their green heads to be cut off, உரம் உரும் உரறும் – roaring loud thunder, அரை இருள் நடுநாள் – in the middle of the night, நல் ஏறு இயங்குதொறு – whenever the fine bull moves, இயம்பும் – it rings, பல் ஆன் தொழுவத்து – in the stable with many cows, ஒரு மணிக் குரல் – the tinkling sound of one bell, ஏ – அசைநிலை, an expletive

திருமங்கை ஆழ்வார், பெரிய திருமொழி, திவ்ய பிரபந்தம் 1694, தலைவி சொன்னது
கலங்க காக்கடல் கடைந்து அடைத்து இலங்கையர் கோனது வரை ஆகம்
மலங்க வெஞ் சமத்து அடு சரம் துரந்த எம் அடிகளும் வாரானால்
இலங்கு வெங் கதிர் இள மதி அதனொடும் விடை மணி அடும் ஆயன்
விலங்கல் வேயினது ஓசையும் ஆய் இனி விளைவது ஒன்று அறியேனே!