மடல் ஏறுதல்

சங்க இலக்கியத்தில் மொத்தம் 16 பாடல்களில் மடல் ஏறுதல் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன – குறுந்தொகை 14, 17, 32, 173, 182, நற்றிணை 146, 152, 220, 342, 377, கலித்தொகை 58, 61, 138, 139, 140, 141.  மடல் பாடல்கள் குறிஞ்சித் திணையிலும் நெய்தல் திணையிலும் உள்ளன.

குறுந்தொகை 173, மதுரைக் காஞ்சிப்புலவன், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தோழியிடம் சொன்னது
பொன் நேர் ஆவிரைப் புது மலர் மிடைந்த
பன் நூல் மாலைப் பனை படு கலி மாப்
பூண் மணி கறங்க ஏறி நாண் அட்டு
அழி படர் உள் நோய் வழி வழி சிறப்ப
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று
அவள் பழி நுவலும் இவ்வூர்
ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகுமார் உளெனே.

Kurunthokai 173, Mathurai Kānji Pulavan, Kurinji Thinai – What the hero said to the heroine’s friend
I will climb a proud madal horse,
adorned with a garland braided
tightly with gold colored, new
āviram flowers on thick threads,
causing the bells around its neck to
jingle, and destroy my pride.

This painful inner disease spreads
and increases.  “This is what she did”,
I would say, and those in town will
blame her in front of others.
I understand that, and I’m ready to go.

Notes:  The hero said that he would climb on a palmyra stem horse (madal horse), since his desire to meet the heroine was rejected by her friend.  தலைவன் தோழியிடம் குறை இரப்ப அவள் மறுத்தாளாக, ‘இனி நான் மடலேறுவேன்’ என அவன் கூறியது.  அழிபடர் (4) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மிக்க துன்பம், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மிக்க நினைவு.  மடல் ஏறுதல் – சங்க இலக்கியத்தில் மொத்தம் 16 பாடல்களில் மடல் ஏறுதல் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன – குறுந்தொகை 14, 17, 32, 173, 182, நற்றிணை 146, 152, 220, 342, 377, கலித்தொகை 58, 61, 138, 139, 140, 141.  கலித்தொகை 138, 139, 140, 141 பாடல்களில் மட்டுமே தலைவன் மடல் குதிரையின் மீது செல்கின்றான்.  கலித்தொகை 138, 141 ஆகிய பாடல்களில் மடல் ஏறியதால் தலைவியை அடைந்ததாக அறிவிக்கின்றான்.

Meanings:  பொன் நேர் ஆவிரை – gold-like āvirai flowers, Tanner’s senna, Cassia auriculata, புது மலர் மிடைந்த – tied together with new flowers, woven with new flowers, பன் நூல் மாலை – garland with different threads, பனைபடு – made of palm fronds, கலி மா – proud horse, பூண்மணி கறங்க – tied bells ringing (பூண் மணி – வினைத்தொகை), ஏறி – climbing, நாண் அட்டு – destroying modesty, destroying pride, அழிபடர் – great sorrow, உள் நோய் – inner disease, வழிவழி சிறப்ப – increasing to become more and more (வழிவழி – மென்மேலும்), இன்னள் செய்தது இது என – ‘this is what she did’ I would say, முன் நின்று – standing in front of others, அவள் பழி நுவலும் இவ்வூர் – this town will blame her, ஆங்கு உணர்ந்தமையின் – since I understand that, ஈங்கும் – here, ஏகுமார் – to leave, உளென் – I am ready, ஏ – அசைநிலை, an expletive

குறுந்தொகை 182, மடல் பாடிய மாதங்கீரனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது, தோழி கேட்கும்படியாக
விழுத்தலைப் பெண்ணை விளையல் மாமடல்
மணி அணி பெருந்தார் மரபின் பூட்டி
வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ளத் தோன்றி
ஒரு நாள் மருங்கில் பெரு நாண் நீக்கித்
தெருவின் இயலவும் தருவது கொல்லோ
கலிழ்ந்து அவிர் அசை நடைப் பேதை
மெலிந்திலள் நாம் விடற்கு அமைந்த தூதே.

Kurunthokai 182, Madal Pādiya Māthankeeranār, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart, as the heroine’s friend listened nearby
I will adorn this madal horse,
created from mature, big fronds
of palmyra trees with splendid
tops, with bells and big garlands,
according to tradition.

I will also wear a white bone
necklace on that day, losing my
shame and demeaning myself
as people on the streets tease me.

Will it give me the dazzling, naive
young woman of delicate walk,
who does not melt for me?
This would be the best way
for me to send a message to her.

Notes:  What the hero said to his heart when the heroine’s friend refused to honor his plea to meet with the heroine.  தன் குறையை தோழி மறுத்தாளாக ‘இனி நான் மடலேறுவேன்’ என்று தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் உரைத்தது.  விழு (விழுமம்) – விழுமம் சீர்மையும் சிறப்பும் இடும்பையும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 57).  மடல் ஏறுதல் –  சங்க இலக்கியத்தில் மொத்தம் 16 பாடல்களில் மடல் ஏறுதல் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன – குறுந்தொகை 14, 17, 32, 173, 182, நற்றிணை 146, 152, 220, 342, 377, கலித்தொகை 58, 61, 138, 139, 140, 141.  கலித்தொகை 138, 139, 140, 141 பாடல்களில் மட்டுமே தலைவன் மடல் குதிரையின் மீது செல்கின்றான்.  கலித்தொகை 138, 141 ஆகிய பாடல்களில் மடல் ஏறியதால் தலைவியை அடைந்ததாக அறிவிக்கின்றான்.

Meanings:  விழுத்தலை – excellent top, பெண்ணை – female palmyra tree, Borassus flabellifer, விளையல் – mature, மா மடல் – huge palm leaf, huge palm stem, மணி அணி – adorned with bells, பெருந்தார் – big garland, மரபின் – according to tradition, பூட்டி – wore, tied, வெள் என்பு – white bones, அணிந்து – wearing, பிறர் எள்ளத் தோன்றி – appearing as others tease, ஒரு நாள் மருங்கில் – on a day, பெரு நாண் நீக்கி – removing my great modesty, shaming myself greatly, தெருவின் இயலவும் – going on the streets, riding on the streets (இயலவும் – உம்மை இழிவு சிறப்பு), தருவது கொல் – will it give (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt), ஓ – அசைநிலை, an expletive, கலிழ்ந்து – shining, அவிர் – bright, அசை நடைப் பேதை – the young woman with a swaying walk, மெலிந்திலள் – she does not melt for me, she does not soften for me, நாம் விடற்கு அமைந்த தூது- this is a fitting message for me to send (நாம் – தன்மைப் பன்மை, first person plural), ஏ – அசைநிலை, an expletive

கலித்தொகை 58, தலைவன் சொன்னது
வார் உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள்
பேர் எழில் மலர் உண்கண் பிணை எழில் மான் நோக்கின்
கார் எதிர் தளிர் மேனிக் கவின் பெறு சுடர் நுதல்
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய்
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடிக் கை வீசினை
ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள்

உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக
இளமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும்
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம்
வளமையான் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய்

நடை மெலிந்து அயர்வு உறீஇ நாளும் என் நலியும் நோய்
மடமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும்
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம்
உடைமையால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய்

அல்லல் கூர்ந்து அழிவுற அணங்கு ஆகி அடரும் நோய்
சொல்லினும் அறியாதாய் நின் தவறு இல்லானும்
ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம்
செல்வத்தால் போத்தந்த நுமர் தவறு இல் என்பாய்
என ஆங்கு
ஒறுப்பின் யான் ஒறுப்பது நுமரை யான் மற்று இந் நோய்
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றிப் பெரிது ஆயின் பொலம் குழாய்
மறுத்து இவ் ஊர் மன்றத்து மடல் ஏறி
நிறுக்குவென் போல்வல் யான் நீ படு பழியே.

Kalithokai 58, Kapilar, Kurinji, What the hero said to the heroine
O beautiful young woman with wavy combed
hair with a five-part braid, kohl-rimmed,
flower-like eyes, bent forearms, long, delicate
arms, body like the rainy season’s new sprouts,
beautiful bright forehead, bud-like, sharp white
teeth, vine-like slender waist and jingling
anklets, who walks away swaying your bangled
hands without knowing that you have seized my
life! Listen to me!

This painful disease is too much to bear
and it is eating away my life letting my life survive
Just a little bit. You are young and don’t understand
that it’s your fault, and that this disease will not heal
by itself.
Your wealthy family has allowed you to step out
adorned, knowing your beauty could cause this.
You might say it is not their fault!

I am tired and depressed as days go by due to
this painful disease. You are innocent and don’t
understand this constant pain. Your wealthy family
has allowed you to step out adorned, knowing that your
delicate body can cause this. You might say that it
is not their fault!

I try to tell you of my increasing, terrible, spreading
disease and you don’t understand me. Even though it
is not your mistake this disease is hurting my life very
much. Your wealthy family has allowed you to step out
adorned, knowing that your body can cause this. You
might say that it is not their fault!

And so, O young woman donning gold earrings!
I have been punished, and I will punish your relatives
If I am unable to bear this disease. If this pain increases,
I will lose restraint and climb a palmyra horse and ride
in the town square, and you are the one to be blamed.

Meanings:  வார் உறு – combed hair, flowing hair (உறு – பொருந்திய), வணர் – curly, ஐம்பால் – five-braided hairstyle, வணங்கு இறை – bent forearms, நெடு மென்தோள் – long delicate shoulders, பேர் எழில் – great beauty, மலர் – flower (like), உண்கண் – eyes with kohl, பிணை – female, எழில் – beautiful, மான் நோக்கின் – with looks like that of a deer, கார் எதிர் – like the rainy season, தளிர் – delicate sprouts, மேனி – body, கவின் பெறு சுடர் நுதல் – beauty filled bright forehead, கூர் எயிற்று – with sharp teeth, முகை வெண்பல் – bud-like white teeth, கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் – O one with a waist like a delicate vine, நேர் சிலம்பு – fitting anklets, அரி ஆர்ப்ப – pebbles jingling, நிரை தொடி – rows of bangles, கை வீசினை – moved your hands, ஆர் உயிர் – precious life, வௌவிக்கொண்டு – seizing my life, அறிந்தீயாது – not knowing and caring, இறப்பாய் – you move away, கேள் – listen,

உளனா – letting it live a little, இருக்கும்படி, என் உயிரை உண்டு – eating away my life, உயவு நோய் – sorrowful disease, கைம்மிக – too much, இளமையான் – because of youth, உணராதாய் – you don’t understand, நின் தவறு இல்லானும் – even though it’s not your mistake, களைநர் இல் நோய் – diseases that cannot be cured without those who can remove them, செய்யும் – will cause, கவின் அறிந்து அணிந்து – knowing your beauty and yet adorning  you, தம் வளமையான் – because of their wealth, போத்தந்த – allowed you to go out, நுமர் – your family, தவறு இல் – not at fault, என்பாய் – you might say,

நடை மெலிந்து – walking slowly, அயர்வு உறீஇ – have become tired (உறீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), நாளும் – daily, என் நலியும் நோய் – my distressing disease, மடமையான் – due to innocence, உணராதாய் – not understanding, நின் தவறு இல்லானும் – even though it’s not your mistake, இடை நில்லாது – without gap, எய்க்கும் – hurts, நின் உரு – your delicate body, அறிந்து அணிந்து – knowing well and yet adorning you, தம் உடைமையால் – due to their wealth, போத்தந்த – allowed you to go out, நுமர் – your relatives, தவறு இல் – not their fault, என்பாய் – you might say,

அல்லல் – pain, கூர்ந்து – increasing, அழிவுற – destructive, அணங்கு ஆகி அடரும் நோய் – terrible spreading disease, சொல்லினும் – even when I tell, அறியாதாய் – you do not understand, நின் தவறு இல்லானும் – even though it’s not your mistake, ஒல்லையே – rapidly, உயிர் – life, வௌவும் – seizing, உரு அறிந்து அணிந்து – knowing that your body and yet adorning you (will hurt others), தம் செல்வத்தால் – due to their wealth, போத்தந்த – allowed you to go out, நுமர் – your family, தவறு இல் – not their fault, என்பாய் – you might say,

என ஆங்கு ஒறுப்பின் – since I am punished (ஆங்கு – அசைநிலை, an expletive), யான் ஒறுப்பது நுமரை – I will punish your relatives, யான் – I, மற்று இந்நோய் – with this disease, பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி – if it goes past the limits of being able to bear, பெரிது ஆயின் – and it increases, பொலங்குழாய்  – O one with gold earrings, மறுத்து – I will oppose, இவ் ஊர் – (in) this town, மன்றத்து மடல் ஏறி – climbing on a palmyra horse in this town’s square, நிறுக்குவென் போல்வல் யான் – I will establish (blame on you) it appears, நீ படு பழியே – the blame you are going to face (பழியே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

திருமங்கை ஆழ்வார், சிறிய திருமடல், திவ்ய பிரபந்தம் 2710
பெருந்தெருவெ ஊரார் இகழிலும் ஊராது ஒழியேன் நான்
வாரார் பூம் பெண்ணை மடல்.

திருமங்கை ஆழ்வார், பெரிய திருமடல், திவ்ய பிரபந்தம் 2790
உன்னியுலவா உலகறிய ஊர்வன் நான்,
முன்னி முளைத்து எழுந்தோங்கி ஒளி பரந்த,
மன்னியம் பூம் பெண்ணை மடல்.

நம்மாழ்வார்,திருவிருத்தம், திவ்ய பிரபந்தம் 3371
நாணும் நிறையும் கவர்ந்து, என்னை நல்
நெஞ்சம் கூவிக்கொண்டு,
சேண் உயர் வானத்து இருக்கும்
தேவ பிரான் தன்னை
ஆணை என் தோழீ! உலகு தோறு அலர்
தூற்றி, ஆம்
கோணைகள் செய்து குதிரியாய்
மடல் ஊர்துமே!

நம்மாழ்வார்,திருவிருத்தம், திவ்ய பிரபந்தம் 3372
யாம் மடல் ஊர்ந்தும் எம் ஆழி அங்கைப்
பிரான் உடை
தூ மடல் தண் அம் துழாய் மலர் கொண்டு சூடுவோம்,
ஆம் மடம் இன்றி, தெருவுதோறு
அயல் தையலார் நா மடங்காப் பழி தூற்றி,
நாடும் இரைக்கவே!