பந்தும் கழங்கும்

அகநானுறு 17, கயமனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொன்னது
வளங் கெழு திரு நகர்ப் பந்து சிறிது எறியினும்
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும்
உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென
முயங்கினள் வதியும் மன்னே இனியே  5
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள்
நெடுமொழித் தந்தை அருங்கடி நீவி
நொதுமலாளன் நெஞ்சு அறப் பெற்ற என்
சிறு முதுக் குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி
வல்ல கொல் செல்லத் தாமே கல்லென  10
ஊர் எழுந்தன்ன உருகெழு செலவின்
நீர் இல் அத்தத்து ஆர் இடை மடுத்த
கொடுங் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி
நெடும் பெருங்குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும்
கடுங்கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல்  15
பெருங்களிறு உரிஞ்சிய மண் அரை யாஅத்து
அருஞ்சுரக் கவலைய அதர் படு மருங்கின்
நீள் அரை இலவத்து ஊழ் கழி பல் மலர்
விழவுத் தலைக்கொண்ட பழ விறல் மூதூர்
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொரச் சில்கி  20
வைகுறு மீனின் தோன்றும்
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே.

Akanānūru 17, Kayamanār, Pālai Thinai – What the heroine’s foster mother said, after the heroine eloped
Before,
even when she played a little bit
with her ball,
or played with kazhangu beans with
her young friends, she
would say, “It hurts my body, mother,”
and with her forehead with drops of
sweat she would hug me in a cool manner.

Now
she does not think about her friends
wearing fine bangles, or me.
She escaped the tight protection of
her father of great fame,
winning the heart of a stranger,
my young daughter who is wise.

How can her anklet-wearing,
beautiful feet with short strides walk
in the fierce wasteland with no water,
where clear sounds, of salt merchants
with harsh goads scolding their bulls
echo in the lofty mountains, sounding
like the uproars of those who rise up
and move away from their town?

The mountains dense with bamboo
are scorched by the sun’s harsh rays.
The trunks of yā trees have mud left by
elephants that strip their barks.
Ilavam trees with tall trunks grow near
the forked paths of the harsh wasteland,
their mature flowers dropped by the
attacking winds appearing like flames in
lamps lit with oil in a traditional, ancient
town with celebrations.  The few on the
tree appear like the morning stars.

She is in the wasteland where soaring,
blocking mountains are surrounded by
dark clouds.

Notes:  சிறு முதுக்குறைவி (9) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – குல மகளிர்க்குக் கொண்டானிற் சிறந்த கேளிர் இலர் எனும் அறத்தை உணர்ந்து அவனொடு போயினமையிற் தலைவியை சிறு முதுக்குறைவி என்றாள்.  மயங்கு வியர் (4) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொருந்திய, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – செறிந்த.  செவிலி – ஆய் பெருஞ்சிறப்பின் அருமறை கிளத்தலின் தாய் எனப்படுவோள் செவிலி ஆகும் (தொல். களவியல் 34).

Meanings:   வளம் கெழு திரு நகர்ப் பந்து சிறிது எறியினும் – even when she plays a little bit with her ball in the prosperous beautiful house, even if she throws her ball a little bit in her prosperous house, இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் – when playing with molucca beans with her friends, Caesalpinia crista seeds, Molucca beans, உயங்கின்று அன்னை – it hurts me mother, என் மெய் – my body, என்று அசைஇ – and become tired (அசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் – her forehead becomes filled with sweat, தண்ணென – in a cool manner, முயங்கினள் – she embraced me, வதியும் – and stayed, மன் – கழிவுப்பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle signifying past, ஏ -அசைநிலை, இனியே – now(ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள் – she does not think about her friends with fine bangles and myself, நெடுமொழித் தந்தை அரும் கடி நீவி – escaping the strict guarding of her father with great fame, நொதுமலாளன் நெஞ்சு அறப் பெற்ற – totally getting the heart of a stranger, என் சிறு முதுக்குறைவி – my young daughter with wisdom, சிலம்பு ஆர் சீறடி வல்ல கொல் – is it possible for her beautiful small feet with anklets (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt), செல்ல – to go,  தாமே – they (her feet), ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive, கல்லென ஊர் எழுந்தன்ன – loud like the people in town rose up (ஒலிக்குறிப்பு மொழி, ஊர் – ஆகுபெயர்), உருகெழு – fierce, செலவின் – with the movement (போக்கினையுடைய, செல்லுதலையுடைய), நீர் இல் அத்தத்து ஆர் இடை – in the harsh wasteland with no water, மடுத்த – goading their bulls, கொடுங்கோல் உமணர் – salt merchants with their harsh goads, பகடு – bulls, தெழி – scolding noises, தெள் விளி – clear sounds, நெடும் பெரும் குன்றத்து இமிழ் கொள இயம்பும் – the sounds echo in the lofty mountains, கடுங்கதிர் திருகிய – scorched by the harsh rays of the sun (கடுங்கதிர் – ஞாயிறு, ஆகுபெயர்), வேய் பயில் பிறங்கல் – mountain filled with bamboo, பெருங்களிறு உரிஞ்சிய – huge male elephant peeled, மண் அரை யாஅத்து – with yā trees with trunks with sand (யாஅத்து – அத்து சாரியை – an augment), ஆச்சா மரம், Hardwickia binata, அருஞ்சுரக் கவலைய – forked paths in the difficult wasteland, அதர் படு மருங்கின் – near the paths, நீள் அரை இலவத்து – of ilavam trees with tall trunks, ஊழ் கழி – mature and abundant, பல் மலர் – many flowers, விழவுத் தலைக்கொண்ட – celebrating festivals there, பழ விறல் மூதூர் – victorious ancient town, நெய் உமிழ் சுடரின் – like the flames of lamps that are lit pouring oil, like the flames of lamps that are lit pouring ghee (சுடரின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருள் தந்தது), கால் பொர – attacked by the winds, சில்கி – dwindled, வைகுறு மீனின் தோன்றும் – appearing like the morning stars (மீனின்- இன் உருபு ஒப்புப் பொருளது), மைபடு மா மலை விலங்கிய சுரனே – wasteland with huge blocking mountains where clouds touch peaks (சுரனே – சுரன் சுரம் என்பதன் போலி, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 49, வண்ணப்புறக் கந்தரத்தனார், பாலைத் திணை மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் சொன்னது
கிளியும் பந்தும் கழங்கும் வெய்யோள்
அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும்
முன் நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என
கொடும் தொடைக் குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த
கடுங்கண் கறவையின் சிறுபுறம் நோக்கி
குறுக வந்து குவவு நுதல் நீவி
மெல்லெனத் தழீஇயினேனாக என் மகள்
நன்னர் ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப
பல் கால் முயங்கினள் மன்னே அன்னோ
விறல் மிகு நெடுந்தகை பல பாராட்டி
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய
மடமான் அசாஇனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும்
காடு உடன் கழிதல் அறியின் தந்தை
அல்கு பதம் மிகுந்த கடியுடை வியன் நகர்
செல்வுழிச் செல்வுழி மெய்ந் நிழல் போல
கோதை ஆயமொடு ஓரை தழீஇத்
தோடு அமை அரிச் சிலம்பு ஒலிப்ப அவள்
ஆடு வழி ஆடு வழி அகலேன் மன்னே.

Akanānūru 49, Vannappura Kantharanthanār, Pālai Thinai – What the foster mother said, after the heroine eloped
She used to love parrots, balls
and kazhangu beans.
She had pity, kindness, tenderness
and fine tendencies.
She is not like how she used
to be.  May my life depart!

Like a cow that is tied to a tree that looks
at its calf rapidly, I used to look at her back.
I would go near her, rub her rounded
forehead and embrace her softly.
She embraced me many times, and the
breasts on her chest would sweat.

Had I known that that she would
leave to be with the brave young
man who praises her,
……….resting in the dry shade of the forest
……….which is parched since the skies are
……….dry and herds of sad deer without
……….strength chew on dry hemp grass,
I would have not left her side in her
father’s protected big house.
I would have followed her wherever
she went, like her body shadow, when
her anklets, heavy with bells jingled,
and when she played orai games with
her friends wearing flower garlands.

Notes:  உடன்போக்கில் தலைவி சென்றபின் செவிலித்தாய் வருந்தி உரைத்தது.  வான் புலந்து வருந்திய மடமான் அசா இனம் (வரிகள் 11-12) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – மழை வறந்தமையாலே உணவு பெறாமல் பசிப்பிணியால் வருத்தமுற்ற மடப்பமுடைய மானினது இளைப்புற்ற கூட்டம், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – மேகத்தை வெறுத்து வருந்திய தளர்ச்சியுற்ற மானின் கூட்டம்.  செவிலி – ஆய் பெருஞ்சிறப்பின் அருமறை கிளத்தலின் தாய் எனப்படுவோள் செவிலி ஆகும் (தொல். களவியல் 34).

Meanings:   கிளியும் பந்தும் கழங்கும் வெய்யோள் – she desired parrots and balls and molucca beans, அளியும் அன்பும் சாயலும் இயல்பும் – pity and kindness and tenderness and fine nature, முன் நாள் போலாள் – not like before, இறீஇயர் என் உயிர் என – may my life depart  (இறீஇயர் – சொல்லிசை அளபெடை, வியங்கோள் வினைமுற்று விகுதி, verb ending with a command, இகழ்ச்சிப்பொருளில் வந்தது, used to show ill will), கொடும் தொடை குழவியொடு – with a calf with curved thighs, வயின் மரத்து யாத்த – tied to a tree, கடுங்கண் – rapid looks, கறவையின் – like a new mother cow (இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), சிறுபுறம் நோக்கி – looked at her nape/back, குறுக வந்து – came close,  குவவு – rounded, நுதல் நீவி – stroked/rubbed her forehead, மெல்லெனத் தழீஇயினேனாக – I embraced her delicately, என் மகள் – my daughter, நன்னர் – in a fine manner, (நன்னர் – நன்மையுடைய), ஆகத்து இடை முலை வியர்ப்ப – her breasts on her fine chest to sweat, பல் கால் முயங்கினள் – she embraced me many times, மன் – கழிவுப்பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle signifying past, ஏ -அசைநிலை, அன்னோ – alas (இரக்கக்குறிப்பு), விறல் மிகு நெடுந்தகை – very brave fine man, பல பாராட்டி – praising often, வறன் நிழல் அசைஇ – rest in the dry shade (அசைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), வான் புலந்து – skies dried, clouds dried, வருந்திய மடமான் – sad delicate deer, அசா இனம் – tired herd, herd without strength, திரங்கு மரல் சுவைக்கும் காடு – forest where they chew on dried hemp, Sansevieria trifasciata, உடன் கழிதல் – to go with him, அறியின் – if I knew that, தந்தை – her father, அல்கு – residing, பதம் மிகுத்த – with abundant food, கடியுடை – with protection, வியன் நகர் – big house, செல்வுழிச் செல்வுழி – wherever she goes (அடுக்குத்தொடர், repetition of a word for emphasis, செல்வுழி = செல் + உழி, உழி = இடம்), மெய்ந்நிழல் போல – like body shade, கோதை ஆயமொடு – with her friends wearing garlands, ஓரை தழீஇ – play ōrai games (தழீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), தோடு அமை – set with densely arranged (bunch of bells), அரிச் சிலம்பு ஒலிப்ப – anklets with pebbles jingling, அவள் ஆடுவழி ஆடுவழி – wherever she played (அடுக்குத்தொடர், repetition of a word for emphasis), அகலேன் – I would not have left her, மன்னே – மன் கழிவுப்பொருளில் வந்த இடைச்சொல், a particle signifying past, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive

திருமங்கை ஆழ்வார், பெரிய திருமொழி, திவ்ய பிரபந்தம் 1396, தாய் சொன்னது
பந்தோடு கழல் மருவாள் பைங்கிளியும் பாலூட்டாள் பாவை பேணாள்,
வந்தானோ திருவரங்கன் வாரானோ என்றென்றே வளையும் சோரும்,
சந்தோகன் பௌழியன் ஐந்து அழல் ஓம்பு தைத்திரியன் சாம வேதி,
அந்தோ வந்து என் மகளைச் செய்தனகள் அம்மனைமீர்! அறிகிலேனே.

நம்மாழ்வார், திருவாய்மொழி, திவ்ய பிரபந்தம் 3462, தலைவி சொன்னது
மின் இடை மடவார்கள் நின் அருள் சூடுவார் முன்பு நான் அது அஞ்சுவன்,
மன் உடை இலங்கை அரண் காய்ந்த மாயவனே,
உன்னுடைய சுண்டாயம் நான் அறிவன் இனி அது கொண்டு செய்வது என்,
என்னுடைய பந்தும் சுழலும் தந்து போகு நம்பீ!