தலைவன் தேரோட்டியிடம் சொன்னது

குறுந்தொகை 250, நாமலார் மகனார் இளங்கண்ணனார், பாலைத் திணை – தலைவன் தேர்ப் பாகனிடம் சொன்னது
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தித் துணையோடு
இரலை நன் மான் நெறி முதல் உகளும்
மாலை வாரா அளவைக் கால் இயல்
கடு மாக் கடவுமதி பாக நெடு நீர்ப்
பொரு கயல் முரணிய உண்கண்
தெரி தீம் கிளவி தெருமரல் உயவே.

Kurunthokai 250, Nāmalār Makanār Ilankannanār, Pālai Thini – What the hero said to his charioteer
Urge your swift steeds and ride fast,
O charioteer!  Go like the wind!

Let’s go before evening, when fine
stags drink water from ditches with
pebbles and romp around with
their mates on our path,

so that we can remove the sorrow
of the woman with chosen, sweet words,
whose kohl-lined eyes
are like warring carps in deep waters.

Meanings:   பரல் அவல் படு நீர் – water in ditches with small pebbles, மாந்தி – drinks, துணையோடு இரலை – a stag with his female, நன் மான் – fine deer, நெறி முதல் உகளும் – they romp around on the path, மாலை வாரா அளவை – before evening time, கால் இயல் – fast like the wind, கடு மாக் கடவுமதி பாக – ride rapidly  your fast horse O charioteer, நெடு நீர் – deep water, பொரு கயல் – fighting carp fish, cyprinus fimbriatus,  முரணிய – to vary, உண்கண் – kohl rimmed eyes, தெரி தீம் கிளவி – chosen sweet words, தெருமரல் உயவே – sorrow to be removed

குறுந்தொகை 400, பேயனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
சேயாறு செல்வாம் ஆயின் இடர் இன்று
களை கலம் காமம் பெருந்தோட்கு என்று
நன்று புரிந்து எண்ணிய மனத்தை ஆகி
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பைப்
புது வழிப் படுத்த மதியுடை வலவோய்
இன்று தந்தனை தேரோ
நோய் உழந்து உறைவியை நல்கலானே.

Kurunthokai 400, Pēyanār, Mullai Thinai – What the hero said to his charioteer
O wise charioteer!
You realized in your mind that
if we took the long route,
I will not be able
to remove the love distress
of my wife with wide shoulders,
and so you blazed a new trail
through the stone-filled high land.

You have saved the life of the one
who has suffered.  Is it just a
chariot ride that you gave me today?

Meanings:   சேயாறு செல்வாம் ஆயின் – if we took the long route, இடர் இன்று – without sorrow, களைகலம் காமம் – will be unable to remove her love affliction, பெருந்தோட்கு – one with wide shoulders, என்று – thus, நன்று புரிந்து எண்ணிய மனத்தை ஆகி – understood it well with the mind, முரம்பு கண் உடைய ஏகி – go to the high ground with pebbles, கரம்பைப் புது வழிப் படுத்த – create new paths in the dry land, மதியுடை வலவோய் – O charioteer with wisdom, இன்று தந்தனை – you gave today, தேரோ – chariot, நோய் உழந்து உறைவியை – my wife who is struggling with the painful (separation) disease, நல்கலானே – that you give

நற்றிணை 242 விழிக்கட்பேதைப் பெருங்கண்ணனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் சொன்னது
இலை இல பிடவம் ஈர் மலர் அரும்ப
புதல் இவர் தளவம் பூங்கொடி அவிழ
பொன் எனக் கொன்றை மலர மணி எனப்
பல் மலர் காயாங் குறுஞ்சினை கஞல
கார் தொடங்கின்றே காலை வல் விரைந்து
செல்க பாக நின் தேரே உவக்காண்
கழிப் பெயர் களரில் போகிய மட மான்
விழிக் கட் பேதையொடு இனன் இரிந்து ஓட
காமர் நெஞ்சமொடு அகலா
தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே.

Natrinai 242, Vilikatpēthai Perunkannanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
Buds of leafless pidavam
plants have blossomed,
delicate thalavam vines growing
between bushes have bloomed,
golden kondrai flowers
have opened, and clusters of
sapphire-like kāyā flowers
flourish on small branches.

This is the rainy season.
Ride fast my charioteer!
Behold!  In the saline land,
a doe slips away from the crowd
with her fawn with peering eyes.
With love in his heart, her
strong stag runs in search of her.

Meanings:  இலை இல – with no leaves, பிடவம் – pidavam plants, காட்டு மல்லிகை, wild jasmine, Bedaly emetic nut, Randia malabarica,  ஈர் மலர் அரும்ப – beautiful buds bloom, புதல் இவர் – bushes, தளவம் – golden jasmine, பூங்கொடி – flowering vines, அவிழ – open, பொன் என – like gold, கொன்றை மலர் – kondrai flowers, laburnum, Golden Shower Tree, Cassia fistula,  மணி என – gem like, பல் மலர் காயா – clusters of kāyā flowers, ironwood tree, Memecylon edule, குறு சினை – small branches, கஞல – flourish, கார் தொடங்கின்றே காலை – when rainy season begins, வல் விரைந்து – very fast, செல்க பாக – go O charioteer, நின் தேரே – your chariot, உவக்காண் – look here, behold, கழி – slip away, பெயர் – move away, களரில் – in the saline land, போகிய – went, மட மான் – female deer, விழிக்கட் பேதை – fawn/naive deer with peering/big eyes, இனன் – group, இரிந்து ஓட – run away from, காமர் நெஞ்சமொடு – with a loving heart, அகலா – without running away, தேடூஉ நின்ற searching, இரலை – a kind of deer, ஏறே – a male deer

நற்றிணை 321, மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார், முல்லைத் திணை – தலைவன் பாகனிடம் சொன்னது
செந் நிலப் புறவின் புன் மயிர்ப் புருவை
பாடு இன் தெள் மணித் தோடு தலைப் பெயர
கான முல்லைக் கய வாய் அலரி
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய
கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை
புல்லென் வறு மனை நோக்கி மெல்ல
வருந்தும் கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை
வல்லைக் கடவுமதி தேரே சென்றிக
குருந்து அவிழ் குறும் பொறை பயிற்ற
பெருங்கலி மூதூர் மரம் தோன்றும்மே.

Natrinai 321, Mathurai Alakkar Gnālār Makanār Mallanār, Mullai Thinai – What the hero said to the charioteer
In the forest with red soil,
soft-haired, goat herders
with clear, sweet bells return home.
Forest jasmine flowers that
Brahmin women on the mountain
slopes wear have blossomed.

In the evening time when the
sun’s rays hide behind the mountains,
will my wife wearing perfect jewels
not feel sad when she sees our desolate
and empty house?

Ride fast charioteer!
The trees in our noisy, ancient town
will appear between the small
boulders where kuruntham flowers bloom.

Meanings:  செந் நிலப் புறவின் – in the forest with red soil, புன் மயிர்ப் புருவை – goats with soft hair, பாடு இன் தெள் மணி – clear sweet bells, தோடு தலைப் பெயர – move with their herds, கான முல்லை – forest jasmine, கய வாய் அலரி – wide opened flowers, பார்ப்பன மகளிர் – Brahmin women, சாரல் புறத்து – on the mountain slopes, அணிய – near, கல் சுடர் சேரும் – sun goes behind the mountains, கதிர் மாய் மாலை – evening when the rays hide, புல்லென் வறு மனை நோக்கி – looking at the empty house, மெல்ல வருந்தும் கொல்லோ – will she not feel sad, திருந்து இழை அரிவை – young lady with perfect jewels, வல்லைக் கடவுமதி தேரே – ride the chariot fast, சென்றிக – go, குருந்து அவிழ் – kuruntham flowers open, wild orange,  citrus indica, குறும் பொறை – small boulders, பயிற்ற – filled, பெருங்கலி – uproar, மூதூர் மரம் தோன்றும்மே – the trees in our town will appear

நம்மாழ்வார், திருவிருத்தம், திவ்ய பிரபந்தம் 2527
தலைவன் தேரோட்டியிடம் சொன்னது
ஒண்ணுதல் மாமை ஒளிபய வாமை, விரைந்து நம் தேர்
நண்ணுதல் வேண்டும் வலவ கடாகின்று, தேன் நவின்ற
வண்முதல் நாயகன் நீள்முடி வெண்முத்த வாசிகைத்தாய்
மண்முதல் சேர்வுற்று, அருவிசெய் யாநிற்கும் மாமலைக்கே!