தூது – கிளி 

நற்றிணை 102, செம்பியனார், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி கிளியிடம் சொன்னது
கொடுங்குரல் குறைத்த செவ்வாய்ப் பைங்கிளி
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு
நின் குறை முடித்த பின்றை என் குறை
செய்தல் வேண்டுமால் கை தொழுது இரப்பல்
பல் கோட் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு
நின் கிளை மருங்கின் சேறி ஆயின்
அம் மலை கிழவோற்கு உரைமதி இம் மலைக்
கானக் குறவர் மட மகள்
ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே.

Natrinai 102, Chempiyanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to a parrot
Oh red-beaked, green parrot who eats
clusters of millet on bent stalks!
Without fearing,
eat as much as you want, and when you
are satisfied, take care of my desire.  I beg
your favor with my palms pressed together!

If you go to see your relatives in his country
with jackfruit trees with many clusters of fruits,
see the lord of the mountains and tell him that
the innocent daughter of the forest dweller from
this mountain is protecting her millet field!

Notes:  இருவகைக் குறியானும் வந்தொழுகும் தலைவன் இடையீடுபட்டு வராததால், தலைவி வரைதல் விரும்பி கிளியிடம் இரந்து கூறியது.  ஒளவை துரைசாமி உரை – ‘மறைந்தவற் காண்டல்’ (தொல்காப்பியம், களவியல் 21) எனத் தொடங்கும் நூற்பா உரையில் ‘அன்ன பிற’ என்றதனால் ‘இன்னும் கூற்றாக இவற்றின் வேறுபட வருவனவெல்லாம் இதனான் அமைக்க’ என்று கூறி, இப்பாட்டைக் காட்டி, ‘இது பகற்குறிக்கண் தலைவன் நீட ஆற்றாது தோழிக்குக் கூறியது’ என்பர் நச்சினார்க்கினியர்.  இறைச்சி – பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – என்னைக் கைவிட்ட கொடுமையையுடையவர் சாரலாயிருந்தும் அச்சாரலின்கண் உள்ள பலா மரங்கள் பிறர்க்குப் பயன்படுமாறு காய்க்கின்றனவே; இஃது என்ன வியப்போ எனப் பொருட்புறத்தே இறைச்சி தோன்றியது அறிக.  Natrinai 54, 70, 102, 277 and 376 are messenger poems, where the heroine sends messages to the hero through birds and a bee.  Poem 83 is an address to an owl by the heroine’s friend.  மதி – மியா இக மோ மதி இகும் சின் என்னும் ஆவயின் ஆறும் முன்னிலை அசைச்சொல் (தொல்காப்பியம்.  சொல்லதிகாரம்.  இடையியல் 26).

Meanings:  கொடுங்குரல் – curved clusters (millet), குறைத்த – reduced (by eating), செவ்வாய்ப் பைங்கிளி – oh red-beaked green parrot, அஞ்சல் ஓம்பி – remove your fear, ஆர்பதம் கொண்டு – take food, நின் குறை முடித்த பின்றை – once your need is satisfied, என் குறை – my need, செய்தல் வேண்டுமால் – you need to take care (வேண்டுமால் – ஆல் அசைநிலை, an expletive), கை தொழுது இரப்பல் – I plead to you with my palms pressed together, பல் கோள் பலவின் – with jackfruit trees with many fruit clusters, Artocarpus heterophyllus (கோள் = குலை), சாரல் – mountain slopes, அவர் நாட்டு – in his country, நின் கிளை மருங்கின் சேறி ஆயின் – if you reach your relatives, அம் மலை கிழவோற்கு – to the lord of that mountains, உரைமதி – please tell him (மதி – முன்னிலையசை, an expletive of the second person), இம் மலை – this mountain, கானக் குறவர் மட மகள் – the innocent daughter of the mountain dweller in the forest, ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே – she is in the millet field to protect it (ஏ – அசைநிலை, an expletive)

நற்றிணை 376, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை – தோழி கிளிகளிடம் சொன்னது, சிறைப்புறத்தானாக இருந்த தலைவன் கேட்கும்படி
முறஞ்செவி யானைத் தடக் கையின் தடைஇ
இறைஞ்சிய குரல பைந்தாட் செந்தினை,
வரையோன் வண்மை போல பல உடன்
கிளையோடு உண்ணும் வளைவாய்ப் பாசினம்,
குல்லை குளவி கூதளம் குவளை  5
இல்லமொடு மிடைந்த ஈர்ந்தண் கண்ணியன்,
சுற்று அமை வில்லன், செயலைத் தோன்றும்
நல் தார் மார்பன், காண்குறின், சிறிய
நன்கு அவற்கு அறிய உரைமின், பிற்றை
அணங்கும் அணங்கும் போலும், அணங்கி  10
வறும்புனம் காவல் விடாமை
அறிந்தனிர் அல்லிரோ, அறன் இல் யாயே?

Natrinai 376, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to the parrots, as the hero listened nearby
Oh parrots!  You who are here with
your flocks of relatives with curved
beaks to eat our red millet on big, bent
spears, as big as the trunks of elephants
with ears as large as winnowing trays,
that are generous to you like a donor
who gives without limits!

Don’t you know her unfair mother will not
allow her to guard the millet field any more,
and fearing, might arrange for a veriyāttam
ritual to appease tormenting Murukan?

If you see her lover who is under an asoka
tree, wearing a strand tied with kullai, kulavi,
koothalam, kuvalai and illam flowers on his
head, adorned with a fine garland on his chest,
and bearing a tightly strung bow, let him know
about the situation here.

Notes:  களவில் வந்தொழுகும் தலைவன் சிறைப்புறமாக இருப்பதை அறிந்த தோழி, தலைவி இற்செறிக்கப்பட்டாள் என்பதை அவனுக்கு அறிவுறுத்தி, விரைவில் மணம் செய்யுமாறு வேண்டுகின்றாள்.  Natrinai 54, 70, 102, 277 and 376 are messenger poems, where the heroine sends messages to the hero through birds and a bee.  Poem 83 is an address to an owl by the heroine’s friendயானையின் முறம் போன்ற செவி – நற்றிணை 376 புறநானூறு 339, நற்றிணை 376, கலித்தொகை 52 – முறஞ்செவி யானை, கலித்தொகை 42 – முறஞ்செவி வாரணம்.   அறன் இல் யாய் – குறுந்தொகை 244, 262, நற்றிணை 63, 145, 376.  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24), அவற்றுள், தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 25).

Meanings:  முறம் செவி யானை – elephants with wide ears like a முறம்/winnowing tray, தடக் கையின் – like the big/curved trunks (இன் உருபு ஒப்புப் பொருளது), தடைஇ – are bent, are thick (தட என்னும் உரிச்சொல் அடியாகப் பிறந்த வினையெச்சம், சொல்லிசை அளபெடை), இறைஞ்சிய குரல – with curved spikes, with curved spears (குரல – குறிப்புப் பெயரெச்சம்), பைந்தாள் – fresh stalks, செந்தினை – red millet, வரையோன் – a man who gives without limits, வண்மை போல – like that charity, பல உடன் – with many, கிளையோடு உண்ணும் – eating with the flock, வளைவாய்ப் பாசினம் – parrot flocks with curved beaks, குல்லை – marijuana or basil, குளவி – malai malli, panneer poo, Millingtonia hortensis, கூதளம் – koothalam, Convolvulus ipome, a three-lobed nightshade vine, குவளை – blue waterlilies, இல்லமொடு – illam tree, சில்லம், தேற்றா மரம், Strychnos potatorum Linn, மிடைந்த – created, woven, ஈர்ந்தண் கண்ணியன் – the man wearing a cool flower strand on his head, சுற்று அமை வில்லன் – the man with a perfectly tied bow, செயலை – asoka tree, Saraca indica, தோன்றும் – appearing, நல் தார் மார்பன் – the man wearing a fine garland on his chest, காண்குறின் – if you see him, சிறிய – little bit, நன்கு அவற்கு அறிய உரைமின் – tell him clearly for him to understand (முன்னிலைப் பன்மை ஏவல் வினைமுற்று விகுதி, a verbal command plural suffix), பிற்றை – after that, அணங்கும் அணங்கும் போலும் – like Murukan who will torment her – when mother arranges for veriyāttam, அணங்கி – her mother causing distress to her, வறும்புனம் காவல் விடாமை – not letting her go to the dried field to protect it, அறிந்தனிர் அல்லிரோ – don’t you know that, அறன் இல் யாயே – mother without fairness (அறன் – அறம் என்பதன் போலி, யாயே – ஏ – அசைநிலை, an expletive)

நம்மாழ்வார், திருவாய்மொழி, திவ்ய பிரபந்தம் 2939, தலைவி சொன்னது
என் பிழை கோப்பது போலப் பனிவாடை ஈர்கின்றது
என் பிழையே நினைந்தருளி அருளாத திருமாலார்க்கு
என் பிழைத்தாள் திருவடியின் தகவினுக்கு என்று ஒரு வாய்ச்சொல்
என் பிழைக்கும் இளங்கிளியே யான் வளர்த்த நீ அலையே.

திருமங்கை ஆழ்வார், பெரிய திருமொழி, திவ்ய பிரபந்தம் 1946, தலைவி சொன்னது
சொல்லாய் பைங்கிளியே,
சுடராழி வலனுயர்த்த,
மல்லார் தோள் வடவேங்கடவன் வர,
சொல்லாய் பைங்கிளியே!

நம்மாழ்வார், திருவாய்மொழி, திவ்ய பிரபந்தம் 3529, தலைவி சொன்னது
மை அமர் வாள் நெடுங்கண் மங்கைமார் முன்பு என் கையிருந்து,
நெய் அமர் இன் அடிசில் நிச்சல் பாலோடு மேவீரோ,
கை அமர் சக்கரத்து என் கனிவாய்ப் பெருமானைக் கண்டு
மெய் அமர் காதல் சொல்லிக் கிளிகாள்! விரைந்து ஓடிவந்தே!

நம்மாழ்வார், திருவாய்மொழி, திவ்ய பிரபந்தம் 3532, தலைவி சொன்னது
நுங்கட்கு யான் உரைக்கேன் வம்மின் யான் வளர்த்த கிளிகாள்,
வெங்கண் புள் ஊர்ந்து வந்து வினையேனை நெஞ்சம் கவர்ந்த,
செங்கண் கருமுகிலைச் செய்ய வாய்ச்செழுங் கற்பகத்தை,
எங்குச் சென்றாகிலும் கண்டு இதுவோ தக்கவாறு என்மினே!