தாயின் துன்பம் – உடன்போக்கில் மகள் சென்றதால் தாய் வருந்துகின்றாள்.  பாலை நிலத்தில் கள்வர்கள் இருப்பார்கள் என்று எண்ணி கலங்குகின்றாள்.  

நிரைகோள் உழவர் – பசுக்களை கவரும் கள்வர்கள்

அகநானூறு 63, கருவூர்க் கண்ணம்புல்லனார், பாலைத் திணை – மகட்போக்கிய செவிலித்தாய் தன் மகளான தோழியிடம் சொன்னது
கேளாய் வாழியோ மகளை நின் தோழி
திரு நகர் வரைப்பகம் புலம்ப அவனொடு
பெருமலை இறந்தது நோவேன் நோவல்
கடுங்கண் யானை நெடுங்கை சேர்த்தி
முடங்குதாள் உதைத்த பொலங்கெழு பூழி
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்பக்
கருந்தாள் மிடற்ற செம்பூழ்ச் சேவல்
சிறு புன் பெடையொடு குடையும் ஆங்கண்
அஞ்சுவரத் தகுந கானம் நீந்திக்
கன்று காணாது புன்கண்ண செவி சாய்த்து
மன்று நிறை பைதல் கூரப் பல உடன்
கறவை தந்த கடுங்கான் மறவர்
கல்லென் சீறூர் எல்லியின் அசைஇ
முதுவாய்ப் பெண்டின் செதுகால் குரம்பை
மட மயில் அன்ன என் நடைமெலி பேதை
தோள் துணையாகத் துயிற்றத் துஞ்சாள்
வேட்டக் கள்வர் விசியுறு கடுங்கண்
சேக்கோள் அறையும் தண்ணுமை
கேட்குநள் கொல் எனக் கலுழும் என் நெஞ்சே.

கேட்குநள் கொல்? எனக் கலுழும் என் நெஞ்சே.

Akanānūru 63, Karuvūr Kannam Pullanār, Pālai Thinai – What the foster mother said to her daughter who is the heroine’s friend
May you live long, my daughter!  Listen!
Your friend left her beautiful house,
allowing it to suffer in loneliness,
and went with him over the mountains.
I am not pained by her leaving with him.

As darkness ends and morning arrives
it gets very hot.  A fierce elephant places
its trunk on its tusk and kicks the ground with
golden dust, and a red quail with a black
band around his neck pecks the dust along
with his female.  Does she have to pass
through this fierce forest?

The terrifying wasteland warriors have seized
enemy cows and kept them in the town square.
Unable to see their young, they cry pitifully,
their heads tilted, in the darkness of night.
My daughter with peacock-like beauty and
delicate walk is with him in a wise woman’s
hut with a tired base.  She is unable to sleep
even on his shoulders.  Will she hear the harsh,
tightly tied thannumai drums beaten by the fierce
warriors as they capture cattle? My heart cries in
pain!    I am distressed!

Notes:  செவிலி தன் மகளிடம் சொல்லியது.  தொல். களவியல் 35 – தோழி தானே செவிலி மகளே.   ஆ மன்றத்தில் புகுதல்: அகநானூறு 14 – கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும், அகநானூறு 63 –  கன்று காணாது புன்கண்ண செவி சாய்த்து மன்று நிறை பைதல் கூரப் பல உடன் கறவை, அகநானூறு 64 – மன்று நிறை புகுதரும் ஆ, அகநானூறு 253 – கன்றுடைப் பெரு நிரை மன்று நிறை தரூஉம், கலித்தொகை 119 – கன்று அமர் விருப்பொடு மன்று நிறை புகுதர, புறநானூறு 387 – மன்று நிறையும் நிரை, குறிஞ்சிப்பாட்டு 217 – ஆன் கணம் கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர.  விசியுறு கடுங்கண் தண்ணுமை (17) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – விசியுறு கடுங்கண் தண்ணுமை எனக் கூட்டுக. ஏற்றினை அச்சுறுத்திப் பற்றுதற் பொருட்டு அறையும் தண்ணுமை என்க.  அதன் ஒலி கேட்பதற்கு இன்னாது ஆகும் என்பது தோன்ற விசியுறும் கடுங்கண் தண்ணுமை என்றாள்.  செவிலி – ஆய் பெருஞ்சிறப்பின் அருமறை கிளத்தலின் தாய் எனப்படுவோள் செவிலி ஆகும் (தொல். களவியல் 34).  கூர – கூர்ப்பும் கழிவும் உள்ளது சிறக்கும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 18).

Meanings:   கேளாய் – listen, வாழியோ – may you live long  (ஓ -அசைநிலை, an expletive) மகளை – oh daughter (ஐ -அசைநிலை, an expletive), நின் தோழி – your friend, திருநகர் – beautiful house, wealthy house, வரைப்பு – space, place, அகம் – inside, புலம்ப – becoming lonely, அவனொடு – with him, பெருமலை – huge mountain, இறந்தது – went, நோவேன் – I am not sad, நோவல் – I’m pained, கடுங்கண் யானை – fierce elephant, நெடுங்கை – long trunk, சேர்த்தி – placed, முடங்கு தாள் – bent legs, உதைத்த – kicked, பொலங்கெழு பூழி – golden colored dust, பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து – great darkness ended and morning arrived, வெயில் எறிப்ப – the hot sun attacks (burns), கருந்தார் மிடற்ற – with necks with black bands like garlands, செம்பூழ் – Coturnix chinensis, Blue breasted quail, சேவல் – male, சிறுபுன் பெடையொடு – with its small delicate female, குடையும் – it pecks, ஆங்கண் – there, அஞ்சுவரத் தகுந – reason for causing fear, fearful, கானம் – forest, நீந்தி – pass, கன்று காணாது – not able to see their calves, புன்கண்ண – with painful eyes, செவி சாய்த்து – tilted ears, மன்று நிறை – filled in the common grounds, பைதல் கூர – with great sorrow, பல உடன் – with a few, கறவை – female cows, தந்த – brought, seized, கடுங்கான் மறவர் – fierce wasteland warriors, கல்லென் – with the sound ‘kal’ (ஒலிக்குறிப்பு மொழி), சீறூர் – small town, எல்லியின் – at night, அசைஇ – staying (சொல்லிசை அளபெடை), முதுவாய்ப் பெண்டின் – like a wise woman’s (பெண்டின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), செது கால் – tired legs, tired base, sagging base, குரம்பை – hut, மடமயில் அன்ன – like a delicate peacock, என் நடைமெலி பேதை – my daughter with delicate walk, தோள் துணையாக – with his shoulders as support,  துயிற்ற – making her sleep, துஞ்சாள் – she cannot sleep, வேட்டக் கள்வர் – hunting robbers, விசியுறு – tied tightly, கடுங்கண் – fierce drum tops, சேக் கோள் – capturing bulls, seizing cattle (சே – காளை), அறையும் – they beat, தண்ணுமை – the thannummai drums, கேட்குநள் கொல் – does she hear that, will she hear that (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt), எனக் கலுழும் என் நெஞ்சே – thus my heart cries ( நெஞ்சே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

நம்மாழ்வார், திருவிருத்தம், திவ்ய பிரபந்தம் 2514
கொடுங்கால் சிலையர் நிரைகோள் உழவர், கொலையில் வெய்ய
கடுங்கால் இளைஞர் துடி படும் கவ்வைத்து, அரு வினையேன்
நெடுங்காலமும் கண்ணன் நீள் மலர்ப் பாதம் பரவிப் பெற்ற,
தொடுங்கால் ஒசியும் இடை, இளமான் சென்ற சூழ் கடமே.