தலைவியின் பசலை

குறுந்தொகை 27, வெள்ளிவீதியார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது
நல் ஆன் தீம் பால் நிலத்து உக்காங்கு
எனக்கும் ஆகாது என்னைக்கும் உதவாது
பசலை உணீஇயர் வேண்டும்
திதலை அல்குல் என் மாமைக் கவினே.

Kurunthokai 27, Velliveethiyār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
My dark beauty and the spots
on my loins will do me no good,
nor will they benefit my lover,
since pallor has ruined them.

It is like a fine cow’s sweet milk
being wasted on the ground
without feeding its calf or being
milked into a pail.

Notes:  The heroine said this to her friend who worried about her.  பிரிவிடை ஆற்றாளெனக் கவன்ற தோழிக்குத் தலைவி உரைத்தது.  “நான் ஆற்றியிருப்பவும் என் மாமையழகு வீணாகும்படி அதனைப் பசலை உண்டது” எனக் கூறியது.   பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – இச்செய்யுள் வெள்ளிவீதியார் என்னும் நல்லிசைப் புலமையாட்டியார் தம் கணவனைப் பிரிந்த காலத்தே கூறியது என்றும் தம் பெயரையாதல் கணவன் பெயரையாதல் கூறின் புறமென்று அஞ்சி வாளா கூறப்பட்டு அகமாயிற்று என்றும் கூறுப.  இரா. இராகவையங்கார் உரை – இது வெள்ளிவீதியார் என்னும் நல்லிசைப் புலமை மெல்லியர் தம் தலைவன் பிரிவிடை ஆற்றாது சொல்லியது என்பது (தொல்காப்பியம், அகத்திணையியல் 54) நச்சினார்க்கினியரின் உரையால் அறியப்படுகின்றது.  இப்பாடலைக் கூறிய பின்னர்ப் பிரிவு பொறாது தம் காதலர் உள்ள ஊருக்குச் செல்லத் தலைப்பட்டனர் என்பது ஒளவையாரின் பாட்டால் (அகநானூறு 147 வரிகள் 8-10 “நெறிபடு கவலை நிரம்பா நீளிடை வெள்ளிவீதியைப் போல நன்றும் செலவு அயர்ந்திசினால் யானே”) அறியப்படுகின்றது.  எனக்கும் என் ஐக்கும் (3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – உவமையிரண்டனுள் முன்னது எதிரது.  பின்னது இறந்தது தழீஇயது.  திதலை அல்குல் (5) – தமிழண்ணல் உரை – தேமல் படர்ந்த அடிவயிற்றின் அடிப்பகுதி.  என்னை, என் – அன்னை என்னை என்றலும் உளவே தொல் நெறி முறைமை சொல்லினும் எழுத்தினும் தோன்றா மரபின என்மனார் புலவர் (தொல்காப்பியம், பொருளியல் 50).

Meanings:  கன்றும் உண்ணாது – the calf does not drink, கலத்தினும் படாது – it does not fall into the bowl, நல் ஆன் – fine cow, தீம்பால் – sweet milk, நிலத்து உக்காஅங்கு – like it falls on the ground (உக்காஅங்கு – இசைநிறை அளபெடை), எனக்கும் ஆகாது – it does not benefit me, என் ஐக்கும் உதவாது – it does not benefit my lover, பசலை – pallor, உணீஇயர் வேண்டும் – it desires to ruin, it desires to consume (உணீஇயர் – செய்யியர் என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம், சொல்லிசை அளபெடை), திதலை அல்குல் – faded spots on my loins, என் மாமைக் கவின் – my dark beauty, ஏ – அசைநிலை, an expletive

குறுந்தொகை 183, ஔவையார், முல்லைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
சென்ற நாட்ட கொன்றையம் பசு வீ
நம் போல் பசக்கும் காலைத் தம் போல்
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த கோட்டு
இரலை மானையும் காண்பர் கொல் நமரே
புல்லென் காயாப் பூக்கெழு பெருஞ் சினை
மென் மயில் எருத்தில் தோன்றும்
கான வைப்பின் புன்புலத்தானே.

Kurunthokai 183, Avvaiyār, Mullai Thinai – What the heroine said to her friend
In this season when the new flowers
of kondrai are as yellow as my pallor,
in the country that he went,
will my man see a stag with twisted
antlers separated from its mate with
a small head in the dry forest,
where long branches of parched kāyā
trees are laden with blossoms looking
like the necks of delicate peacocks?

No!  He will not!  He will come back
soon on seeing the signs of the season.

Notes:  Ther heroine, who noticed signs of the rainy season, said this to her friend who worried about her.  கார்ப்பருவம் வரவும் தலைவன் வராமையால் தலைவி ஆற்றாளென்று வருந்திய தோழியிடம், தலைவி, கார்காலத்தின் அடையாளங்களைக் கண்டு அவர் என்னை நினைந்து வருவார்’ எனக் கூறியது.  பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கார்ப் பருவத்தின் முன்னர்ச் சென்ற முதுவேனிலின் வெம்மையால் உலர்ந்த புற்கென்ற காயா, இப்போது மயில் எருத்துப் போல மலர்ந்தன என்பாள் ‘புல்லென் காயாப் பூக்கெழு பெருஞ்சினை’.  பிணையின் தீர்ந்த (3) – கார் காலத்தே புன்புல வைப்பிற் புல் அருந்தி ஆணும் பெண்ணுமாகத் துள்ளியாடும் இணைமானைக் காண்பரன்றி பிணைப் பிரிந்த மானைக் காணல் இயலாதாகலின், ‘காண்பர் கொல்’ என்பர், காணமாட்டார் என்னும் பொருள் பயந்து, இணைமானையே காண்பர், காணுங்கால் நம்மை நினைத்து மீள்வர் என்னும் குறிப்புப் பொருளையும் தந்து நின்றது.

Meanings:  சென்ற நாட்ட – in the country that he went, கொன்றை – சரக் கொன்றை, Indian laburnum, golden shower tree, Cassia Fistula, அம் – beautiful, பசு வீ – fresh flowers, நம் போல்   பசக்கும் காலை – when they become yellow like the pallor on my skin, தம் போல் – like him, சிறுதலை – small head, பிணையின் – its female, தீர்ந்த – moved away, separated, நெறி கோட்டு –  twisted antlers (நெறி கோட்டு – வினைத்தொகை), இரலை மானையும் – the male deer, காண்பர் கொல் நமரே – will my man see them (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt), புல்லென் – dull, dried, wilted, காயாப் பூ – kāyā flowers (that are purplish blue), Ironwood tree,  Memecylon edule, கெழு – filled, பெருஞ்சினை – big branches, மென் மயில் – delicate peacock, எருத்தின் தோன்றும் – looking like the peacock neck (எருத்தின் – இன் உருபு ஒப்புப் பொருளது), கான வைப்பின் – in the forest, புன்புலத்தான் – in the mullai land, in the dry land, ஏ – அசைநிலை, an expletive

குறுந்தொகை 205, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மின்னுச் செய் கருவிய பெயன் மழை தூங்க
விசும்பு ஆடு அன்னம் பறை நிவந்தாங்குப்
பொலம் படைப் பொலிந்த வெண் தேர் ஏறிக்
கலங்கு கடல் துவலை ஆழி நனைப்ப
இனிச் சென்றனனே இடு மணல் சேர்ப்பன்
யாங்கு அறிந்தன்று கொல் தோழி என்
தேங்கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே.

Kurunthokai 205, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
The lord of the shores,
where waves pile up sand, has gone,
mounted on his gold-decorated,
silver chariot whose wheels are
wet with spray from the churning
ocean waves, looking like a goose
flapping its wings and flying in the
sky with clouds that cause heavy rain
and lightning.
How did the pallor that has spread on
my honey-fragrant, beautiful forehead
know about it, my friend?

Notes:  The heroine said this to her friend who worried about her well being, when the hero was away to earn wealth.  வரைவிற்கு பொருள் ஈட்டும் பொருட்டுத் தலைவன் பிரிந்ததால் தலைவி ஆற்றாள் என வருந்திய தோழிக்குத் தலைவி உரைத்தது.  கருவிய (1) – இடி மின்னல் முதலிய தொகுதிகளையுடைய.  கருவி – கருவி தொகுதி (தொல்காப்பியம், உரியியல் 58).  படை (3) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – தட்டு, பக்கத்தில் அமைத்த பலகைகளுமாம்.

Meanings:  மின்னுச் செய் – causing lightning, கருவிய – with lightning and thunder, பெயன் மழை –  clouds that come down as rain, தூங்க – hanging, floating, விசும்பு – sky, ஆடு – flying, அன்னம் – goose, பறை நிவந்தாங்கு –  like it’s raising its wings and flying, பொலம் படை – golden ornaments, golden decorations, gold seat, பொலிந்த – splendid, beautiful, bright, வெண்தேர் –  white chariot, silver chariot, ஏறி – climbing, riding, கலங்கு கடல் – churned ocean water, துவலை – water spray, ஆழி – wheels, நனைப்ப – getting them wet, இனிச் சென்றனன் – he went away, ஏ – அசைநிலை, an expletive, இடு மணல் – the sand brought to the shore by waves, சேர்ப்பன் – the lord of the seashore, யாங்கு அறிந்தன்று கொல் – how did it know (கொல் – ஐயப்பொருட்டு வந்த இடைச்சொல், a particle implying doubt), தோழி – O friend, என் – my, தேங்கமழ் – honey-fragrant, with sweet fragrance, திரு நுதல் – beautiful forehead, ஊர்தரும் பசப்பு – the spreading paleness, ஏ – அசைநிலை, an expletive

குறுந்தொகை 219, வெள்ளூர் கிழார் மகனார் வெண்பூதியார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
பயப்பு என் மேனி அதுவே நயப்பவர்
நார் இல் நெஞ்சத்து ஆர் இடை அதுவே
செறிவும் சேண் இகந்தன்றே அறிவே
ஆங்கண் செல்கம் எழு என ஈங்கே
வல்லா கூறி இருக்கும் முள் இலைத்
தடவு நிலைத் தாழைச் சேர்ப்பர்க்கு
இடம் மன் தோழி என் நீரிரோன் எனினே.

Kurunthokai 219, Vellūr Kizhār Makanār Vennpoothiyār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
Pallor is on my body, and my
love is in his heart with no
compassion.

My restraint has left me and
gone far away, but my thinking
that tells me to go, stays here,
saying it is impossible to leave.

If the lord of the seashore,
where thāzhai trees grow with
thick trunks and thorny leaves,
can ask me about my situation,
that would be the perfect thing.

Notes:  The heroine expressed her sorrow to her friend, being aware that the hero was nearby.  தலைவன் சிறைப்புறத்தே வந்து நிற்பதை அறிந்த தலைவி, தன் துன்ப மிகுதியை அவன் உணரும் வண்ணம் தோழிக்குக் கூறுவாளாகய்க் கூறியது.  நார் இல் நெஞ்சம் (2) –  தமிழண்ணல் உரை, உ. வே. சாமிநாதையர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை ஆகியவற்றில் – தலைவரின் அன்பற்ற நெஞ்சம், இரா. இராகவையங்கார் உரை – என் நாரில் நெஞ்சம், நற்றிணை 269ஆம் பாடலில் உள்ள ‘அதனினுங் கொடிதே…..வாரா என் நாரில் நெஞ்சம்’ என்னும் வரிகளை எடுத்துக்காட்டாக காட்டுகின்றார்.  மன் – கழிவே ஆக்கம் ஒழியிசைக் கிளவி என்று அம் மூன்று என்ப மன்னைச் சொல்லே (தொல்காப்பியம், இடையியல் 4).  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24), அவற்றுள், தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 25).

Meanings:  பயப்பு – pallor, என் – my, மேனியது – on it, ஏ – அசைநிலை, an expletive, நயப்பு – love, அவர் நார் இல் நெஞ்சத்து – in his heart with no compassion, ஆர் இடை – difficult place, அது – that, ஏ – அசைநிலை, an expletive, செறிவும் – my restraint, my patience, சேண் – distance,  இகந்தன்று – it has gone, ஏ – அசைநிலை, an expletive, அறிவு – my intelligence, my thinking, ஏ – அசைநிலை, an expletive, ஆங்கண் செல்கம் எழுகென – it tells me to rise up and go there,  ஈங்கே வல்லா கூறி இருக்கும் – telling me impossible things and staying here, முள் இலை – thorny leaves, தடவு நிலை – thick trunks, bent trunks, தாழை – thāzhai trees, Pandanus odoratissimus, சேர்ப்பர்க்கு இடம் – place of the lord of the seashore, மன் – அசைநிலை, an expletive, தோழி – my friend, என் நீரிரோ எனின் – if he asks what state I am in, ஏ – அசைநிலை, an expletive

குறுந்தொகை 399, பரணர், மருதத் திணை – தலைவி சொன்னது
ஊருண் கேணி உண் துறைத் தொக்க
பாசியற்றே பசலை காதலர்
தொடுவுழித் தொடுவுழி நீங்கி
விடுவுழி விடுவுழிப் பரத்தலானே.

Kurunthokai 399, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine said to her friend
Since my pallor vanishes
whenever my lover touches
me, and spreads whenever
he leaves me,
it is like the moss floating on
the town’s drinking water well.

Notes:  வரைவு நீட்டித்தவிடத்துத் தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியது.  கலித்தொகை 130 – விடுவழி விடுவழிச் சென்றாங்கு அவர் தொடுவழித் தொடுவழி நீங்கின்றால் பசப்பே.  . வே. சாமிநாதையர் உரை – தொடுதல் இடக்கரடக்கு.  விடுவுழி விடுவுழி எனப் பன்மை கூறியது வரையாது ஒழுகும் களவொழுக்கத்தில் அடுத்தடுத்துப் பிரிவு நேர்வது குறித்தது.  கலித்தொகை 130 – அவர் தொடுவழித் தொடுவழி நீங்கின்றால் பசப்பே.

Meanings:  ஊர் உண் கேணி – town’s drinking-water well, town’s drinking water reservoir, உண் துறை – drinking water shore, தொக்க – collected, பாசி அற்று – it is like the algae, it is like the moss, (அற்று – உவம உருபு, a comparison word) ஏ – அசைநிலை, an expletive, பசலை – pallor, காதலர் – lover, தொடுவுழித் தொடுவுழி – whenever he touches me, அடுக்குத்தொடர், repetition of a word for emphasis (தொடுவுழி = தொடு + உழி, உழி = ஏழாம் வேற்றுமை உருபு, a word ending implying when), நீங்கி – it leaves, விடுவுழி விடுவுழி – whenever he leaves, அடுக்குத்தொடர், repetition of a word for emphasis (விடுவுழி = விடு + உழி, உழி = ஏழாம் வேற்றுமை உருபு, a word ending implying when), பரத்தலான் – since it spreads, ஏ – அசைநிலை, an expletive

நற்றிணை 197, நக்கீரர், பாலைத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
தோளே தொடி நெகிழ்ந்தனவே நுதலே
பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே
கண்ணும் தண் பனி வைகின அன்னோ
தெளிந்தனம் மன்ற தேயர் என் உயிர் என
ஆழல் வாழி தோழி நீ நின்
தாழ்ந்து ஒலி கதுப்பின் வீழ்ந்த காலொடு
வண்டு படு புது மலர் உண் துறைத் தரீஇய
பெரு மட மகளிர் முன்கைச் சிறு கோல்
பொலந் தொடி போல மின்னி கணங் கொள்
இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர்
எயில் ஊர் பல் தோல் போலச்
செல் மழை தவழும் அவர் நல் மலை நாட்டே.

Natrinai 197, Nakkeerar, Pālai Thinai – What the heroine’s friend said to her
May you live long, my friend!
Do not cry saying,
“Aiyo!  My bracelets have slipped
down, pallor has spread like
peerkkai flowers on my forehead;
my eyes bear cold tears and may my
life be ruined!  I understand for sure”.

In his mountain country, thunder
roars like drums, lightning flashes
like the small, rounded gold bangles
on the forearms of esteemed, naive
women who wear bee-swarming, new
flowers from the shores, columns of rain
come down like your hanging thick hair,
and clouds move like rows of shields
of kings who surround a fort town.

Notes:  வரைவு நீட ஆற்றாளாகிய தலைவியைத் தோழி ஆற்றுவித்தது.  மன்ற – மன்றவென் கிளவி தேற்றஞ்செய்யும் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 17).  தேயர் (4) – ஒளவை துரைசாமி உரை – தேயியர் தேயர் என நின்றது.

Meanings:  தோளே – arms (ஏ – அசைநிலை, an expletive), தொடி நெகிழ்ந்தனவே – the loose bangles have slipped down (ஏ – அசைநிலை, an expletive), நுதலே – forehead (ஏ – அசைநிலை, an expletive), பீர் இவர் மலரின் பசப்பு ஊர்ந்தன்றே – pallor has spread like the yellow peerkkai flowers of the spreading vines, ridge gourd, Luffa acutangular (மலரின் – இன் உருபு ஒப்புப் பொருளது, ஊர்ந்தன்றே – ஏ அசைநிலை, an expletive), கண்ணும் தண் பனி வைகின – eyes have cold tears, அன்னோ – aiyo, alas, தெளிந்தனம் – we understand, மன்ற – தேற்றப்பொருளில் வரும் இடைச்சொல், a particle which implies certainty, தேயர் என் உயிர் – may my life get ruined, என – thus, ஆழல் – do not cry (நீட்டல் விகாரம், அல் ஈற்று எதிர்மறை வியங்கோள்), வாழி – அசைநிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, நின் தாழ்ந்து ஒலி கதுப்பின் – like your hanging thick hair (கதுப்பின் – இன் உருபு ஒப்புப் பொருளது), வீழ்ந்த காலொடு – descending columns of rain clouds, falling sheets of rain, வண்டுபடு புது மலர் – new flowers swarmed by bees, உண் துறை – drinking water port, தரீஇய – brought (தரீஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), பெருமட மகளிர் – esteemed naive women, முன் கை – forearms, சிறு கோல் – small rounded, பொலந்தொடி போல – like gold bangles, மின்னி – shine, கணங்கொள் – rows of, many, இன் இசை முரசின் இரங்கி – like the drums that roar sweet music (முரசின் – இன் உருபு ஒப்புப் பொருளது), மன்னர் – king, எயில் ஊர் – fort town, பல் தோல் போல – like the shields, செல் மழை தவழும் – moving clouds crawl, moving clouds spread, அவர் நல் மலை நாட்டே – in his fine mountain country (ஏ – அசைநிலை, an expletive)

நற்றிணை 219, தாயங்கண்ணனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
கண்ணும் தோளும் தண் நறுங் கதுப்பும்
பழ நலம் இழந்து பசலை பாய
இன் உயிர் பெரும் பிறிது ஆயினும் என்னதூஉம்
புலவேன் வாழி தோழி சிறு கால்
அலவனொடு பெயரும் புலவுத் திரை நளி கடல்
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறு குடிப் பரதவர்
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர்
முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும்
கானல் அம் பெருந்துறைச் சேர்ப்பன்
தானே யானே புணர்ந்தமாறே.

Natrinai 219, Thāyankannanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My eyes, shoulders and cool, fragrant
hair have lost their prior beauty.
Pallor has spread on my body.
Let my sweet life die if it has to!

I will not sulk with the lord of the
ocean with vast shores with groves,
where night lamps with bright lights,
lit in boats by fishermen from a village
who catch large fish, in the vast ocean,
on whose stinking waves crabs with
small legs move, appear like the early
morning’s sun, since I united with him.

May you live long, my friend!

Notes:  பொருள் ஈட்டுவதற்காகத் தலைவன் பிரிந்ததால் ஆற்றாளாய தலைவி உரைத்தது.

Meanings:  கண்ணும் தோளும் – eyes and shoulders, தண் நறுங்கதுப்பும் – and cool fragrant hair, பழ நலம் இழந்து – lost their original beauty, பசலை பாய – pallor has spread, இன் உயிர் – sweet life, பெரும்பிறிது ஆயினும் – even if I were to die, என்னதூஉம் புலவேன் – I will not quarrel even a little (என்னதூஉம் – இன்னிசை அளபெடை), வாழி – அசைநிலை, an expletive, may you live long, தோழி – oh friend, சிறு கால் அலவனொடு – with crabs with small legs, பெயரும் புலவுத் திரை – moving stinking waves, நளி கடல் – vast ocean, பெருமீன் கொள்ளும் – catch huge fish, சிறுகுடிப் பரதவர் – fishermen in the small village, கங்குல் மாட்டிய – lit at night, கனை கதிர் ஒண் சுடர் – lamps with thick bright rays, முதிரா – early (morning), ஞாயிற்று – of the sun’s, எதிர் ஒளி – reflecting light, கடுக்கும் – like, கானல் அம் பெருந்துறைச் சேர்ப்பன் – the lord of the beautiful huge shores with groves, தானே – alone, யானே புணர்ந்தமாறே – since I united with him (மாறு – ஏதுப்பொருளில் (காரணப் பொருள்) வரும் இடைச்சொல், a particle suggesting reason, ஏ – அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 229, மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
பகல் செய் பல் கதிர்ப் பருதி அம் செல்வன்
அகல் வாய் வானத்து ஆழ் போழ்ந்தென
நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீளிடைக்
கயந்தலைக் குழவிக் கவி உகிர் மடப் பிடி
குளகு மறுத்து உயங்கிய மருங்குல் பலவுடன்
பாழூர்க் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண்
நெடுஞ்சேண் இடைய குன்றம் போகி
பொய்வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள்
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லெனப்
பெருந் துனி மேவல் நல்கூர் குறுமகள்
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசிவரல் சில் நீர்
பல் இதழ் மழைக் கண் பாவை மாய்ப்பப்
பொன் ஏர் பசலை ஊர்தரப் பொறி வரி
நல் மா மேனி தொலைதல் நோக்கி
இனையல் என்றி தோழி சினைய
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின
போது அவிழ் அலரி கொழுதித் தாது அருந்து
அம் தளிர் மா அத்து அலங்கல் மீ மிசைச்
செங்கண் இருங்குயில் நயவரக் கூஉம்
இன் இள வேனிலும் வாரார்.
இன்னே வருதும் எனத் தெளித்தோரே.

Akanānūru 229, Mathurai Koola Vānikan Seethalai Sāthanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend
On seeing my increased love affliction, many petaled,
flower-like, moist eyes filled with tears that cover
the pupils, tears that drop little by little, spreading
golden pallor and pretty body with spots ruined,
you said, “Don’t be sad, my friend.  May he earn the
wealth that he set out to earn, even if we are not there
with him, going through the paths between tall, distant
mountains with passes, where the beautiful sun with
many rays is in the wide sky, and the land is parched
without water, cracked by the command wheels of the
sun, sad naive cow elephants with bent toe nails, not
eating leaves, stay with their calves with tender heads,
appearing huts in a ruined town.  Separation will be over
and he will come back soon.  Do not be angry with him!”

Sweet spring is here, and red-eyed, black cuckoos are
singing causing desire, sitting on swaying mango trees with
tender sprouts, after pecking on pollen in the murukkam
flowers that blossomed from lovely red buds on tall branches.

He has not come when he said he would be back!

Notes:   பிரிவிடை வேறுபட்ட தலைவி வற்புறுத்தும் தோழியிடம் கூறியது. முருக்கின (16) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை, இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – முருக்கின் + அ  (அ = அழகிய).  ஒப்புமை:  கண்ணின் பாவை – நற்றிணை 177 – உண்கண் பாவை அழிதரு வெள்ளம், அகநானூறு 5 – பாவை மாய்த்த பனி நீர் நோக்கமொடு, அகநானூறு 229 – பல்லிதழ் மழைக் கண் பாவை மாய்ப்ப.  நொசி – நொசிவும் நுழைவும் நுணங்கும் நுண்மை (தொல்காப்பியம் உரியியல் 78).  வறந்த – வறம் என்னும் சொல்லடியாகப் பிறந்த பெயரெச்சம்.

Meanings:   பகல் செய் பல் கதிர்ப் பருதி – the sun that creates daytime with many rays, அம் செல்வன் – the beautiful sun, அகல்வாய் வானத்து – in the wide sky, ஆழி போழ்ந்தென – it split the earth by its wheels of command (போழ்ந்தென – போழப்பட்டு என என்க), நீர் அற வறந்த நிரம்பா நீளிடை – in the endless places which are dry without water, கயந்தலைக் குழவி – calves with tender heads, கவி உகிர் – bent toe nails, மடப் பிடி – naive female elephants, குளகு மறுத்து – refusing to eat leaves, not eating leaves, உயங்கிய – saddened, மருங்குல் – with body parts, with flanks, பலவுடன் – with many, பாழூர்க் குரம்பையின் தோன்றும் – appearing like huts in a ruined town (குரம்பையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), ஆங்கண் – there, நெடுஞ்சேண் இடைய குன்றம் போகி – went through tall distant mountains with gaps, went through tall distant mountains with passes (இடைய – இடைவெளியுடைய), பொய்வலாளர் – the man who is capable of telling lies, the liar, முயன்று செய் பெரும்பொருள் – great wealth got by effort, நம் இன்று – without us, ஆயினும் – yet, முடிக வல்லென – that it should be over soon, பெருந்துனி மேவல் – do not be very angry with him, நல்கூர் குறுமகள் – young daughter got after penances/suffering,  delicate young woman, நோய் மலிந்து – increased sorrow, increased love affliction, உகுத்த – dropped, நொசிவரல் – little by little, சில் நீர் – some tears, பல்லிதழ் மழைக் கண் – moist eyes like flowers with many petals (பல்லிதழ் – அகரம் கெட்டு ‘குறியதன் முன்னர்த் தன்னுரு இரட்டலும்’ (தொல்காப்பியம், எழுத்து 160) என்றதனால் லகரம் இரட்டித்து பல்லிதழ் என முடிந்தது), பாவை மாய்ப்ப – hiding the pupil in the eye, பொன் ஏர் பசலை ஊர்தர – gold-like pallor spread (ஏர் – உவம உருபு, a comparison word), பொறி – spots, வரி நல் மா மேனி – beautiful fine dark body, தொலைதல் நோக்கி – watching it get ruined, இனையல் என்றி – you said ‘do not feel sad’ (என்றி – முன்னிலை ஒருமை), தோழி – my friend, சினைய – on the tree branches, பாசரும்பு – lovely buds, fresh buds, ஈன்ற – put out, செம் முகை – red buds, முருக்கின (முருக்கின் + அ) – beautiful red buds of the murukkam trees have opened their petals and blossomed, Coral tree, Erythrina variegata, போது அவிழ் அலரி – flowers that have opened their petals, கொழுதித் தாது அருந்து – pricked and ate the pollen (அருந்து – அருந்தி எனத் திரிக்க), அம் தளிர் மாஅத்து – beautiful sprouts of mango trees (அத்து சாரியை), அலங்கல் – swaying, மீமிசை – above (மீமிசை – ஒருபொருட் பன்மொழி), செங்கண் இருங்குயில் நயவர – causing desire, causing joy, கூஉம் – red-eyed dark cuckoos call (இன்னிசை அளபெடை), இன் இள வேனிலும் – even at this sweet spring time, even at this early summer season, வாரார் – he has not come, இன்னே வருதும் எனத் தெளித்தோரே – the man who promised that he would be back by now (தெளித்தோரே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

திருமங்கை ஆழ்வார், பெரிய திருமொழி, திவ்ய பிரபந்தம் 1110
சாந்தமும் பூணும் சந்தனக் குழம்பும் தடமுலைக் கணியிலும் தழலாம்,
போந்த வெண் திங்கள் கதிர் சுட மெலியும் பொரு கடல் புலம்பிலும் புலம்பும்,
மாந்தளிர் மேனி வண்ணமும் பொன்னாம் வளைகளும் இறை நில்லா, என் தன்
ஏந்திழை இவளுக்கு என் நினைந்து இருந்தாய் இடவெந்தை எந்தை பிரானே.

திருமங்கை ஆழ்வார், பெரிய திருமொழி, திவ்ய பிரபந்தம் 1113
தன் குடிக்கு ஏதும் தக்கவா நினையாள் தடங்கடல் நுடங்கு எயில் இலங்கை,
வன் குடி மடங்க வாள் அமர் தொலைத்த வார்த்தை கேட்டு இன்புறும் மயங்கும்,
மின்கொடி மருங்குல் சுருங்க மேல் நெருங்கி மென்முலை பொன் பயந்திருந்த,
என் கொடி இவளுக்கு என் நினைந்து இருந்தாய் இடவெந்தை எந்தை பிரானே.