கொல்லி மலைப் பாவை

குறுந்தொகை 89, பரணர், மருதத் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
பாவடி உரல பகுவாய் வள்ளை
ஏதின் மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப
அழிவ தெவன்கொலிப் பேதை யூர்க்கே
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎமுதிர் கொல்லிக்
கருங்கண் தெய்வம் குட வரை எழுதிய
நல் இயல் பாவை அன்ன இம்
மெல் இயல் குறுமகள் பாடினள் குறினே.

Kurunthokai 89, Paranar, Marutham Thinai – What the heroine’s friend said, as the hero listened nearby
My friend with delicate features,
is like the fine goddess, painted by
a fierce, ancient, black-eyed god
on the west side of Kolli Mountain
of Poraiyan with large jewels.

She sang about about her lover in
vallai songs, when she pounded
grain on a stone mortar with a huge
base and a deep well.

Strangers talk ill of her now.
This is a town with ignorant people.
What’s the use of worrying about it?

Notes:  The heroine’s friend indicated to the hero that slander has risen in town and that he needs to come soon and marry the heroine.  ஊரினர் அலர் தூற்றுகின்றனர்.  விரைவில் வரைதல் வேண்டும் என தலைவனுக்கு உணர்த்தியது.  வரலாறு:  பொறையன், கொல்லி.  ஏதின் மாக்கள் (2) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அயலோராகிய அறிவிலிகள், அயற்றன்மை உடையார், உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – மாக்கள் என்றாள் தலைவியின் நிலையை அறிந்து இரங்கும் தன்மை இன்மையின்.  பெரும்பூண் – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை பேரணிகலன், இது மார்பில் அணியப்படுவது, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பெரிய அணிகலனையுடைய.  பேம் – பேம் நாம் உரும் என வரூஉம் கிளவி ஆ முறை மூன்றும் அச்சப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 69).

Meanings:  பாவடி – big base, உரல – of the ural, pounding stone’s (அ சாரியை), பகுவாய் – big depression, வள்ளை – vallai songs, ஏதில் மாக்கள் – strangers, நுவறலும் நுவல்ப – they will talk ill, அழிவது எவன் – what is the use of worrying about it, கொல் – அசைநிலை, an expletive, இப்பேதை ஊர்க்கு – because of this town with ignorant people, ஏ – அசைநிலை, an expletive, பெரும்பூண் – big jewels, big necklace, பொறையன் – Chēran, பேஎ முதிர் – fierce and ancient (பேஎ – இன்னிசை அளபெடை), கொல்லி – Kolli Mountain, கருங்கண் தெய்வம் – black eyed god, குட வரை எழுதிய – etched/painted on the west side of the mountain, நல் இயல் பாவை – woman with good traits, அன்ன – like, இம் – this, மெல்லியல் குறுமகள் – women with delicate traits, பாடினள் குறின் – if she sings as she pounds, ஏ – அசைநிலை, an expletive

குறுந்தொகை 100, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
அருவிப் பரப்பின் ஐவனம் வித்திப்
பரு இலைக் குளவியொடு பசுமரல் கட்கும்
காந்தள் வேலிச் சிறு குடி பசிப்பின்
கடுங்கண் வேழத்துக் கோடு நொடுத்து உண்ணும்
வல்வில் ஓரி கொல்லிக் குட வரைப்
பாவையின் மடவந்தனளே
மணத்தற்கு அரிய பணைப் பெருந்தோளே.

Kurunthokai 100, Kapilar, Kurinji Thinai What the hero said to his friend or to his heart
The young woman with arms
like bamboo is hard to embrace,
and naive like the Kolli goddess
who resides on the westside
of strong-bowed Ori’s mountain,
where, mountain dwellers who live
in small communities with glory lily
hedges sell tusks of fierce
elephants to feed their families,
grow wild-rice in the waterfall-fed,
vast land, and weed out green hemp
plants along with thick-leaved,
wild jasmine vines.

Notes:  The hero who united with the heroine in the grove, said this to his friend.  Or, he said this to his heart.  தலைவியைப் பொழிலில் கண்டு மணந்த தலைவன் தன் தோழனிடம் கூறியது.  அல்லகுறிப்பட்டு மீளும் தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொல்லியதுமாம்.  பாவையின் மடவந்தனளே (6) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – பாவையைப் போல மடப்பம் வரப் பெற்றாள், பாவையைப் போல அறியாமையை உடையளாயினள், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை –  பாவை தன்னைக் கண்டார்க்கு மடமைவரச் செய்யுமாபோல மடமை வரச் செய்பவள் ஆவள், இரா. இராகவையங்கார் உரை – பாவையைப் போல கண்டார்க்கு அறியாமை வருதல் செய்தாள், தமிழண்ணல் உரை – இளமை தவழும் அழகு பொருந்தியவள்.  வரலாறு:  ஓரி, கொல்லி.  நொடுத்து (4) – திருமாளிகைச் செளரிப் பெருமாளரங்கன் உரை – கொடை என்பதனடியாக ‘கொடுத்து’ என வருதல் போல, நொடை என்பதனடியாக நொடுத்து என வந்தது.

Meanings:  அருவிப் பரப்பின் – in the wide land where the waterfalls  come down, ஐவனம் –  mountain rice, Oryza mutica, வித்தி – seeded, பரு இலை – thick leaves, குளவியொடு – mountain jasmine, Jasminum augustifolium, பசு மரல் – green/tender bowstring hemp plants, Sansevieria trifasciata, கட்கும் – they remove, காந்தள் வேலி – glory lily plants as fences, Gloriosa superba, சிறுகுடி –  small villages, small communities, பசிப்பின் – if hungry, கடுங்கண் – fierce, வேழத்து – of elephants, கோடு – tusks, நொடுத்து உண்ணும் – sell and feed (the family), வல்வில் ஓரி – Ori with his strong arrow, கொல்லிக் குட வரை – Kolli Mountain on the west side, பாவையின் – like the Kolli goddess  (இன் உருபு ஒப்புப் பொருளது), மடவந்தனள் – she is delicate,  she is naïve, she causes those who see her to be ignorant, she is young and beautiful, ஏ – அசைநிலை, an expletive, மணத்தற்கு அரிய – they are hard to embrace, பணைப் பெருந்தோள் – the bamboo-like thick arms of the young woman, ஏ – அசைநிலை, an expletive

அகநானூறு 338, மதுரைக் கணக்காயனார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சிடம் சொன்னது
குன்று ஓங்கு வைப்பின் நாடு மீக் கூறும்
மறங் கெழு தானை அரசர் உள்ளும்
அறங் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர்
மறஞ் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணிதோள்
பலர் புகழ் திருவின் பசும்பூண் பாண்டியன்
அணங்குடை உயர் நிலைப் பொறுப்பின் கவாஅன்
சினை ஒண் காந்தள் நாறும் நறு நுதல்
துணை ஈர் ஓதி மாஅயோள் வயின்
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற
முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும்
வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவுத் துணையாக
ஒன்னார் தேஎம் பாழ்பட நூறும்
துன் அருந்துப்பின் வென் வேல் பொறையன்
அகல் இருங்கானத்துக் கொல்லி போலத்
தவாஅலியரே நட்பே அவள் வயின்
அறாஅலியரே தூதே பொறாஅர்
விண் பொரக் கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள்
புனிற்று ஆன் தரவின் இளையர் பெருமகன்
தொகு போர்ச் சோழன் பொருள் மலி பாக்கத்து
வழங்கல் ஆனாப் பெருந்துறை
முழங்கு இரு முந்நீர்த் திரையினும் பலவே.

Akanānūru 338, Mathurai Kanakkāyanār, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
Even if we don’t get the embraces
of the dark woman with oiled braids,
fine, rounded, bright bangles, and fragrant
forehead with the scents of glory lilies
growing on stems, on the Pothiyil
mountain range belonging to Pasumpoon
Pāndiyan with strong shoulders, praised by
many, who rose up with strength and ruined
his enemies in battles, and ruled with a just
scepter and justice, great among many kings
with brave armies, and countries that are
praised in this world with tall mountains,

may my friendship with her last, as a support
for my heart that desires her, like the Kolli
Mountain with gods,
belonging to Cheran with victorious spears,
who ruins enemy countries and has strength
that is hard to be ruined!

May my many messages reach her, more than
the roaring waves on the large shores of the
seashore town with material wealth,
belonging to the Chozha king with a bright
spear with firm handle, victorious in battles,
who sent enemies to the upper world, who
is leader of warriors who seize cows that have
given birth recently!

Notes:   முன்னொரு காலத்துப் பொருள்வயிற் பிரிந்து வந்த தலைவன் மீண்டும் பொருளீட்ட வேண்டும் என்று ஊக்குவித்த தன் நெஞ்சை இடித்துக் கூறியது.  உயர்நிலை (6) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – செந்தமிழும் பைந்தமிழும் சந்தனமும் வழங்குதலின் பொதிய மலையை உயர்நிலைப் பொருப்பு என்றார்.  துணை ஈர் ஓதி (8) – இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – அளவொத்த நீண்ட கூந்தல், பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – கடைப்பகுதி ஒத்த நெய்ப்புடைய கூந்தல்.  நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற (9) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – நுண்ணிய திரண்ட ஒளி வீசுகின்ற பொன் வளையல்கள் அணிந்த கைகள் நமது வளமான முதுகினைச் சுற்றிக்கொள்ளும்படி, தொடி கைக்கு ஆகுபெயர்.  பொருள் மலி பாக்கத்து (19) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – பொருள் மிகுந்துள்ள காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் உள்ள பட்டினப் பாக்கத்தின்கண், இரா. வேங்கடாசலம் பிள்ளை, ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார் உரை – பண்டங்கள் நிறைந்த பாக்கத்தின்கண். முந்நீர் – தமிழகம் கிழக்கு தெற்கு மேற்கு ஆகிய மூன்று திசையானும் நீர்வளைவுண்டது.  முந்நீர் என்னும் தமிழ்க்கிளவி இம்முப்புறக் கடலமைப்பைச் சுட்டுவது – வ. சுப. மாணிக்கனாரின் ‘தமிழ்க்காதல்’ நூல், ஆற்று நீரும், ஊற்று நீரும் மழை நீரும் உடமையான் முந்நீர் – ஒளவை துரைசாமி புறநானூறு 9 உரை, நிலத்தைப் படைத்தலும் காத்தலும் அழித்தலுமாகிய நீர் – நச்சினார்க்கினியர் மதுரைக்காஞ்சி 75 உரை.  வரலாறு:  பசும்பூண் பாண்டியன், பொறையன், கொல்லி மலை, சோழன்.  புனிறு – புனிறு என் கிளவி ஈன்றணிமைப் பொருட்டே (தொல்காப்பியம் உரியியல் 79).

Meanings:   குன்று ஓங்கு வைப்பின் நாடு மீக்கூறும் – in the greatly praised countries in the world with tall mountains, மறம் கெழு தானை அரசர் உள்ளும் – among the kings with brave armies, அறம் கடைப்பிடித்த – following justice, செங்கோலுடன் – with a right scepter, அமர் – battles, மறம் சாய்த்து – ruined strength (of enemies), எழுந்த வலன் – rose up with strength, உயர் திணிதோள் – strong shoulders, பலர் புகழ் – praised by many, திருவின் பசும்பூண் பாண்டியன் – wealthy/handsome Pasumpoon Pāndiyan, அணங்குடை – fierce, with gods, உயர்நிலை – high esteem, பொருப்பின் கவாஅன் – adjoining mountains (கவாஅன் – இசை நிறை அளபெடை), சினை – stems, ஒண் காந்தள் நாறும் நறுநுதல் – fragrant forehead with the fragrance of bright glory lilies, துணை – alike, ஈர் ஓதி மாஅயோள் வயின் – by the dark woman with oiled/wet hair (மாஅயோள் – இசைநிறை அளபெடை), நுண் – fine, கோல் – rounded, அவிர் தொடி – bright bangles, வண் புறம் – thick back side, சுற்ற முயங்கல் இயையாது ஆயினும் – even if it is not possible to hug and embrace her, என்றும் – always, வயவு உறு நெஞ்சத்து உயவுத் துணையாக – as a support for my pining heart (வயா என்பது வயவு ஆயிற்று), ஒன்னார் தேஎம் பாழ் பட – enemy lands to be ruined (தேஎம் – இன்னிசை அளபெடை), நூறும் – ruins, துன் அருந்துப்பின் – with strength that is hard to ruin, வென்வேல் பொறையன் – Poraiyan (Cheran king) with victorious spears, அகல் இருங்கானத்துக் கொல்லி போல – like Kolli Mountain with wide huge forests, தவாஅலியரே – may it not be ruined (வியங்கோள், இசை நிறை அளபெடை, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), நட்பே அவள் வயின் – friendship with her (நட்பே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), அறாஅலியரே – may it not be ruined (வியங்கோள், இசை நிறை அளபெடை, ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), தூதே – the messages (ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), பொறாஅர் விண் பொர – send the enemies to the upper world (பொறாஅர் – இசை நிறை அளபெடை), கழித்த – removed, திண் பிடி ஒள் வாள் – bright sword with strong handle, புனிற்று ஆன் – cows that have given birth recently, தரவின் இளையர் – young warriors who bring, பெருமகன் – great leader, தொகு – collectively, with groups of warriors, போர் – battles, சோழன் –  Chozha king, பொருள் மலி பாக்கத்து – in his seashore town with abundant materials, வழங்கல் ஆனா – movement without a stop, பெருந்துறை – vast shores, முழங்கு இரு முந்நீர்த் திரையினும் பலவே – more than the waves of the huge roaring ocean (பலவே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

திருமங்கை ஆழ்வார், பெரிய திருமொழி, திவ்ய பிரபந்தம் 1115
அலங்கெழு தடக்கை ஆயன் வாய் ஆம்பற்கு அழியுமால் என் உள்ளம் என்னும்,
புலங்கெழு பொரு நீர்ப் புட்குழி பாடும் போதுமோ நீர்மலைக்கு என்னும்,
குலங்கெழு கொல்லி கோமள வல்லிக் கொடியிடை நெடுமழைக் கண்ணி,
இலங்கு எழில் தோளிக்கு என் நினைந்து இருந்தாய் இடவெந்தை எந்தை பிரானே.