குவளை போல் கண்கள்

குறுந்தொகை 13, கபிலர், குறிஞ்சித் திணை  – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
மாசு அறக் கழீஇய யானை போலப்
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர்த் துறுகல்
பைதல் ஒரு தலைச் சேக்கும் நாடன்
நோய் தந்தனனே தோழி
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே.

Kurunthokai 13, Kapilar, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend, when her lover was away
He gave me this disease,
my friend,
the man who was with
me on a verdant spot near a
dark rough boulder,
washed by heavy rains and
looking like a spotlessly
scrubbed elephant.

My pretty eyes, like blue
waterlilies, have turned yellow.

Notes:  பிரிவாற்றாமையால் வருந்திய தலைவி தன் ஆற்றாமைக்குக் காரணத்தைப் புலப்படுத்தியது.  உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – துறுகல் தன் இயல்பினை மறைக்கும் மாசு நீங்கப் பெற்ற நாடன் இவ்வியல்புக்கு மாறாக என் கண்களின் இயல்பை மறைக்கும் பசலையை வளரச் செய்தனன் என்பது.  இறைச்சி – திருமாளிகைச் செளரிப் பெருமாளரங்கன் உரை – ஏதந்தராத துறுகல் ஏதந்தரும் யானை எனக் காண்பார் வருந்தத் தாங்கும் நாடன் என்றதனானே, இனிமை தருங் கூட்டமும் பிரிந்திடுவானோ என்ற கவற்சியால் இனிமை பயவாதிருக்கும்படி ஒழுகினான் என்பதாம்.  பாறையும் யானையும்:  அகநானூறு 57 –  இற்றிப் புன்தலை நெடுவீழ் இரும்பிணர்த் துறுகல் தீண்டி வளி பொரப் பெருங்கை யானை நிவப்பின் தூங்கும், அகநானூறு 178 – பிடி மடிந்தன்ன கல், அகநானூறு 269 –  பிடி மடிந்தன்ன குறுந்தொகை 13 – மாசு அறக் கழீஇய யானை போலப் பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர்த் துறுகல், குறுந்தொகை 36 – துறுகல் அயலது மாணை மாக்கொடி துஞ்சு களிறு இவரும், குறுந்தொகை 111 – கூழை இரும் பிடிக் கை கரந்தன்ன கேழ் இருந்துறுகல், குறுந்தொகை 279 – மழை கழூஉ மறந்த மா இரும் துறுகல் துகள் சூழ் யானையிற் பொலியத் தோன்றும், கலித்தொகை 108 – பிடி துஞ்சு அன்ன அறை, ஐங்குறுநூறு 239 – புகர் முக வேழம் இரும்பிணர்த் துறுகல் பிடி செத்துத் தழூஉம்.

Meanings:  மாசு அற – without blemish, perfect, கழீஇய – washed (சொல்லிசை அளபெடை), யானை போல – like an elephant, பெரும் பெயல் – heavy rain, உழந்த –  cleaned, இரும்பிணர் – dark/large and rough, துறுகல் – boulder, பைதல் – wet, green, cool, ஒரு தலை – a place, சேக்கும் – was with me, stayed with me, நாடன் – the man from such country, நோய் தந்தனன் – gave this disease, ஏ – அசை நிலை, an expletive, பசலை ஆர்ந்த – have become yellow, நம் – my, குவளை – blue waterlily, Blue nelumbo, Nymphaea odorata,   அம் கண் – beautiful eyes, ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 167, கூடலூர் கிழார், முல்லைத் திணை – செவிலித்தாய் தலைவியைப் பற்றி நற்றாயிடம் சொன்னது
முளி தயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல் விரல்
கழுவுறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇக்
குவளை உண்கண் குய் புகை கழுமத்
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளிப் பாகர்
இனிதெனக் கணவன் உண்டலின்
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒள் நுதல் முகனே.

Kurunthokai 167, Koodalūr Kilār, Mullai Thinai – What the foster mother said to the heroine’s mother
Wearing a garment that was not
washed after she mashed mature
curds and wiped on it with her
delicate fingers that resemble glory
lily petals, she cooked.

Smoke from her cooking spread
around and touched her kohl-lined
eyes that are like blue waterlilies.

She made sweet tamarind curry that
he enjoyed and ate.
Her face revealed her happiness in
a delicate manner, the young woman
with a bright forehead.

Notes:  தலைவனும் தலைவியும் இல்லறம் நடத்தும் மனைக்குச் சென்று வந்த செவிலித்தாய், நற்றாய்க்கு உரைத்தது.  முல்லைப்பாட்டு 95 – கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ, குறுந்தொகை 167 – காந்தள் மெல்விரல், பரிபாடல் 19 – கை போல் பூத்த கமழ் குலைக் காந்தள், பொருநராற்றுப்படை 33 – காந்தள் மெல் விரல், புறநானூறு 144 – காந்தள் முகை புரை விரலின்.

Meanings:  முளி தயிர் – well set curds, thick curds (முதிர்ந்த தயிர்), பிசைந்த காந்தள் மெல்விரல் – kneaded with her kāntal-like delicate fingers, malabar glory lily, Gloriosa superba, கழுவுறு கலிங்கம் – clothing on which the fingers were wiped, கழாஅது உடீஇ – she wore without washing (கழாஅது – இசை நிறை அளபெடை, உடீஇ – சொல்லிசை அளபெடை), குவளை உண்கண் – kuvalai-flower-like eyes with kohl, blue waterlily, Blue nelumbo, Nymphaea odorata, குய் புகை கழும – frying smoke fragrance spread, தான் துழந்து அட்ட – mixed and cooked by herself, தீம் புளிப் பாகர் – sweet tamarind curry (sauce), இனிதெனக் கணவன் உண்டலின் – since her husband ate it considering it tasty, நுண்ணிதின் – in a delicate manner, மகிழ்ந்தன்று – it was happy (her face), ஒள் நுதல் – the woman with a bright forehead (ஒண்ணுதல் – அன்மொழித்தொகை), முகன் – the face (முகன் – முகம் என்பதன் போலி), ஏ – அசை நிலை, an expletive

குறுந்தொகை 339, பேயார், குறிஞ்சித் திணை  – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை
உறை அறு மையின் போகி சாரல்
குறவர் பாக்கத்து இழிதரும் நாடன்
மயங்கு மலர்க் கோதை நல் மார்பு முயங்கல்
இனிது மன் வாழி தோழி மா இதழ்க்
குவளை உண்கண் கலுழப்
பசலை ஆகா ஊங் கலங்கடையே.

Kurunthokai 339, Pēyār, Kurinji Thinai – What the heroine’s friend said to her
It was very sweet to you,
when he embraced your fine
chest adorned with a garland
with many flowers,
your lover from the land where
thick, bright, fragrant akil smoke
rolls down the mountain slopes
like clouds that do not rain,
and settles in the villages of the
mountain dwellers.

Now sickly pallor has come upon
you, bringing tears to your eyes,
dark like the petals of blue waterlily
flowers.  May you live long, O friend!

Notes:  தலைவன் வரைவிடை வைத்துப் பொருள்வயின் பிரிந்த காலத்தே வருந்திய தலைவியை நீ வருந்துதல் தகவு இல்லை என்று இடித்துரைத்துத் தோழி கூறியது.

Meanings:  நறை அகில் – fragrant akil wood, eaglewood, வயங்கிய – bright, flourishing, நளி – thick, dense, புன நறும் புகை – forest’s fragrant smoke, உறை அறு – waterless, done with raining, not raining, மையின் போகி – went like the clouds (மையின் – இன் உருபு ஒப்புப் பொருளது), சாரல் – mountain slopes, குறவர் பாக்கத்து – in the village of the mountain dwellers, இழிதரும் – comes down, நாடன் – man from such country, மயங்கு மலர்க் கோதை – flower garland with mixed flowers, நல் மார்பு – fine chest, முயங்கல் – to embrace, இனிது – it is sweet, மன் – very much, வாழி – அசை நிலை, an expletive, may you live long, தோழி – O friend, மா இதழ்க் குவளை – dark/big leaved blue waterlilies, Blue nelumbo, Nymphaea odorata,  உண்கண் – kohl-rimmed eyes, கலுழ – to cry, பசலை – pallor, ஆகா – not becoming, ஊங்கலங்கடை – situation before it came (ஊங்குக் கடை என்க, அல்லும் அம்மும் வேண்டாவழிச் சாரியை), ஏ – அசை நிலை, an expletive

நற்றிணை 6, பரணர், குறிஞ்சித் திணை – தலைவன் தன் நெஞ்சுக்கு சொன்னது
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்புடைத் திரள் கால்
நார் உரித்தன்ன மதன் இல் மாமை
குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழைக் கண்
திதலை அல்குல் பெருந் தோள் குறுமகட்கு
எய்தச் சென்று செப்புநர்ப் பெறினே
இவர் யார் என்குவள் அல்லள் முனாஅது
அத்தக் குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும்
வல் வில் ஓரி கானம் நாறி
இரும் பல் ஒலிவரும் கூந்தல்
பெரும் பேதுறுவள் யாம் வந்தனம் எனவே.

Natrinai 6, Paranar, Kurinji Thinai – What the hero said to his heart
Her dark beauty
is like the fiber-removed
stems of thick, white waterlilies
and her moist eyes are like
blue waterlilies that rise up.
The loins of this beauty
have yellow beauty spots.

If there is a messenger
to talk to this pretty young girl
with thick arms,
she without malice will not ask,
“who is he?”

The girl with thick black hair
with the fragrances of forests
owned by Ōri owning mighty bows,
……….where frolicking, delicate deer
……….eat ripe kumilam fruits with curved
……….tips that grow along the forest paths,
will be very happy, if she knows that I have
come.

Meanings:  நீர் வளர் ஆம்பல் – white waterlily flowers growing in the water, தூம்புடை திரள் கால் – thick stem with hollow core, நார் உரித்தன்ன – like the fiber removed, மதன் இல் – without beauty, மாமை – dark color, குவளை அன்ன – like blue waterlilies, ஏந்து – lifted, எழில் – beautiful, மழைக் கண் – moist eyes, திதலை அல்குல் – yellow beauty spots on her loins, பெருந்தோள் – thick arms, rounded arms, குறுமகட்கு – to the young girl, எய்தச் சென்று – go to her, செப்புநர்ப் பெறினே – if somebody would talk to her, இவர் யார் என்குவள் அல்லள் – she will not ask, ‘who is he’, முனாஅது – without hatred, அத்த  – forest path, குமிழின் – kumilam tree’s, Gmelina arborea, கொடு மூக்கு – curved nose, விளை கனி – ripe fruits, எறி மட மாற்கு – for the leaping innocent deer, வல்சி ஆகும் – will become food, வல் வில் ஓரி – king Ōri with a strong bow, கானம் – forest, நாறி – fragrance, இரும் – black, பல் ஒலிவரும் கூந்தல் – very thick flowing hair, பெரும் பேதுறுவள் – she will be very happy, யாம் வந்தனம் எனவே – if she knows that I have come

நற்றிணை 37, பேரி சாத்தனார், பாலைத் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
பிணங்கு அரில் வாடிய பழ விறல் நனந் தலை
உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெள் மணி
பைபய இசைக்கும் அத்தம் வை எயிற்று
இவளொடும் செலினோ நன்றே குவளை
நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ
கலை ஒழி பிணையின் கலங்கி மாறி
அன்பிலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம்
ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து
அணங்குடை அருந் தலை உடலி வலன் ஏர்பு
ஆர்கலி நல் ஏறு திரிதரும்
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே.

நற்றிணை 160, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, குறிஞ்சித் திணை  – தலைவன் தோழனிடம் சொன்னது
நயனும் நண்பும் நாணு நன்கு உடைமையும்
பயனும் பண்பும் பாடு அறிந்து ஒழுகலும்
நும்மினும் அறிகுவென் மன்னே கம்மென
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை
விதிர்த்து விட்டன்ன அம் நுண் சுணங்கின்
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி
திரு நுதல் பொலிந்த தேம் பாய் ஓதி
முது நீர் இலஞ்சிப் பூத்த குவளை
எதிர் மலர்ப் பிணையல் அன்ன இவள்
அரி மதர் மழைக் கண் காணா ஊங்கே.

நற்றிணை 271, பாடியவர் பெயர் கிடைக்கவில்லை, பாலைத் திணை – தலைவியின் தாய் சொன்னது
இரும் புனிற்று எருமைப் பெருஞ் செவிக் குழவி
பைந் தாது எருவின் வைகு துயில் மடியும்
செழுந் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய
செல் பெருங்காளை பொய்ம் மருண்டு சேய் நாட்டுச்
சுவைக் காய் நெல்லிப் போக்கு அரும் பொங்கர்
வீழ் கடைத் திரள் காய் ஒருங்குடன் தின்று
வீ சுனைச் சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓரன்ன
செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம்
மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு
மா இருந்தாழி கவிப்ப
தா இன்று கழிக எற் கொள்ளாக் கூற்றே.

திருமங்கை ஆழ்வார், பெரிய திருமொழி, திவ்ய பிரபந்தம் 1597
நெல்லில் குவளை கண் காட்ட நீரில் குமுதம் வாய் காட்ட
அல்லிக் கமலம் முகம் காட்டும் கழனி அழுந்தூர் நின்றானை
வல்லிப் பொதும்பில் குயில் கூவும் மங்கை வேந்தன் பரகாலன்
சொல்லில் பொலிந்த தமிழ்-மாலை சொல்ல பாவம் நில்லாவே.