அன்றில் – Ibis

குறுந்தொகை 160, மதுரை மருதன் இளநாகனார், குறிஞ்சித் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
நெருப்பின் அன்ன செந்தலை அன்றில்,
இறவின் அன்ன கொடுவாய்ப் பெடையொடு,
தடவின் ஓங்கு சினைக் கட்சியில் பிரிந்தோர்
கையற நரலு நள்ளென் யாமத்துப்
பெருந்தண் வாடையும் வாரார்,  5
இஃதோ தோழி, நம் காதலர் வரைவே.

Kurunthokai 160, Mathurai Maruthan Ilanākanār, Kurinji Thinai – What the heroine said to her friend
He has not come back even in this
season with very cold north winds,
when an ibis with a red head crest
like that of flame, cries along
with his mate with a shrimp-like
curved beak, from their nest
on a soaring thadā tree branch,
In the pitch darkness of night,
distressing those who are separated.

Is this how it is my friend,
waiting for my lover to marry me?

Notes:  The heroine said this to her friend who consoled her stating that the hero would return on time from his wealth-earning trip to marry her.  பொருள் ஈட்டச் சென்ற தலைவன் வரைவு நீட்டிமையால் ஆற்றாளாகிய தலைவியை நோக்கித் தோழி ‘ அவர் வரைவர்’ என ஆற்றுவிப்புழித் தலைவி உரைத்தது.  செந்தலை (1) – உ. வே. சாமிநாதையர் உரை – செந்தலையென்றது செஞ்சூட்டை.  தலை – ஆகுபெயர்.  பெடை – பேடையும் பெடையும் பெட்டையும் பெண்ணும் மூடும் நாகும் கடமையும் அளகும் மந்தியும் பாட்டியும் பிணையும் பிணவும் அந்தம் சான்ற பிடியொடு பெண்ணே (தொல்காப்பியம், மரபியல் 3).

Meanings:  நெருப்பின் அன்ன – like flame (நெருப்பின் – இன் சாரியை), செந்தலை அன்றில் – andril bird with a red head crest, Black Ibis also known as red-naped ibis – Pseudibis papillosa (தலை ஆகுபெயர்), இறவின் அன்ன – like shrimp, கொடுவாய்ப் பெடையொடு – along with the curved beak female, தடவின் ஓங்கு சினை – in the thadā tree’s big branch, கட்சியில் – in the nest, பிரிந்தோர் – one who is separated, கையற – helpless, நரலு – crying, நள்ளென் யாமத்து – in the middle of the night with pitch darkness, பெருந்தண் வாடையும் – even in this season with the very cold northern winds (உம்மை – உயர்வு சிறப்பு), வாரார் – he does not come, இஃதோ தோழி – is this how it is, நம் – our, காதலர் வரைவு – my lover coming to marry me, ஏ – அசைநிலை, an expletive

குறுந்தொகை 177, உலோச்சனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
கடல் பாடு அவிந்து, கானல் மயங்கித்,
துறை நீர் இருங்கழி புல்லென்றன்றே,
மன்ற அம் பெண்ணை மடல் சேர் வாழ்க்கை
அன்றிலும் பையென நரலும், இன்று அவர்
வருவர் கொல், வாழி தோழி, நாம் தன்  5
புலப்பினும், பிரிவு ஆங்கு அஞ்சித்,
தணப்பு அருங்காமம் தண்டியோரே.

Kurunthokai 177, Ulōchanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to her
Ocean sounds have died down;
seashore groves have become dark;
and dark backwaters with water and
shores appear dull.  The andril bird
that lives in the fronds of a beautiful
palmyra tree calls out softly.

May you live long, my friend!
Despite your sulking, he will come
today fearing separation,
the man who has love for you that is
difficult to remove.

Notes:  The heroine’s friend said this to her, when she became aware of the hero’s arrival.  தலைவனின் வரவு உணர்ந்து தோழி தலைவிக்கு உரைத்தது.  வருவர் கொல் – கலித்தொகை 11, நச்சினார்க்கினியர் உரை – வருவர் போல இருந்தது.  தண்டியோர் (7) – பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – அமையப் பெற்றோர்.  அமைந்தோர், ‘தண்டாக் காமம்’ என்னும் அதன் எதிர்மறையானும் உணர்க.  தண்டியோர் என்பதற்கு ‘அலைத்தும் பெற்றோர்’ எனப் பொருள் கூறினார் உ. வே. சா ஐயரவர்கள்.  அவர் கருதியபடி கருதினும் காமத்தை அலைத்தோர் என்பதால் அலைத்தும் பெற்றோர் என்பதற்கு இடமின்மை அறிக.

Meanings:  கடல் – ocean, பாடு – sounds, அவிந்து – died down, கானல் – seashore grove, மயங்கி – day time with darkness, twilight time arriving, துறை – shores, நீர் – water, இருங்கழி – dark brackish waters, vast backwaters, புல்லென்றன்று – they appear to be dull, they appear to be sad, ஏ – அசைநிலை, an expletive, மன்ற – of the town’s common grounds, அம் பெண்ணை – beautiful female palmyra tree, Borassus flabellifer, மடல் சேர் வாழ்க்கை – living in the palmyra fronds, அன்றிலும் – the black ibis, also known as red-naped ibis, Pseudibis papillosa or glossy ibis – Plegadis falcinellus, பையென – slowly, நரலும் – cries out, இன்று அவர்  வருவர் – he will come today, கொல் – அசைநிலை, an expletive, வாழி – அசைநிலை, an expletive, may you live long, தோழி  – my friend, நாம் தன் புலப்பினும் – despite your sulking, பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி – afraid of separation, தணப்பு அரும் – difficult to remove, காமம் – love, தண்டியோர் – the man who possesses, the man who owns, ஏ – அசைநிலை, an expletive

குறுந்தொகை 301, குன்றியனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது
முழவு முதல் அரைய தடவு நிலைப் பெண்ணைக்
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பைக்
கருங்கால் அன்றில் காமர் கடுஞ்சூல்
வயவுப் பெடை அகவும் பானாள் கங்குல்
மன்றம் போழும் இன மணி நெடுந்தேர்  5
வாராதாயினும், வருவது போலச்
செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு,
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே.

Kurunthokai 301, Kundriyanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend
My eyes have abandoned sleep,
O friend!

Even through my lover’s tall chariot
with many bells does not come
with its wheels cutting into the earth
of the town’s square,
I hear the sounds as though he is
coming, in the middle of the night,
when a black-legged ibis, in her first
desirable pregnancy, ill, cries for her
mate from her twig nest on the thick
fronds of a bent palmyra tree with
a drum-like trunk.

Notes:  The heroine said this to her friend when the hero was away to learn wealth for their marriage.  வரைவிடை வைத்துப் பொருள்வயின் தலைவன் பிரிந்த காலத்தில் தலைவி கூறியது.  பெடை – பேடையும் பெடையும் பெட்டையும் பெண்ணும் மூடும் நாகும் கடமையும் அளகும் மந்தியும் பாட்டியும் பிணையும் பிணவும் அந்தம் சான்ற பிடியொடு பெண்ணே (தொல்காப்பியம், மரபியல் 3).  தட – தடவும் கயவும் நளியும் பெருமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 24), அவற்றுள், தட என் கிளவி கோட்டமும் செய்யும் (தொல்காப்பியம், உரியியல் 25).

Meanings:  முழவு முதல் அரைய – with a drum-like trunk, தடவு – curved, large, நிலை – position, பெண்ணை – female palmyra tree, Borassus flabellifer, கொழு மடல் – thick frond/stem, இழைத்த – made, created, சிறு கோல் – small sticks, twigs, குடம்பை – nest, கருங்கால் அன்றில் – black-footed ibis, could be black ibis also called red-naped ibis – Pseudibis papillosa or the glossy ibis Plegadis falcinellus, காமர் – desirable, கடுஞ்சூல் – first pregnancy, வயவுப் பெடை – craving female, female with pregnancy sickness (வயா என்பது வயவு ஆயிற்று), அகவும் – calls, cries, பானாள் கங்குல் – middle of the night (பானாள் – பால் + நாள், பாதி நாள், நடு இரவு), மன்றம் போழும் – cutting the earth in the public place, இனமணி – many bells, நெடுந்தேர் – tall chariot, வாராதாயினும் – even if he doesn’t come, வருவது போல – as though he is coming, செவி முதல் – in my ears, இசைக்கும் – sounding, அரவமொடு – with noises, துயில் துறந்தனவால் – they have abandoned sleep (துறந்தனவால் – ஆல் அசைநிலை, an expletive), தோழி – O friend, என் – my, கண் – eyes, ஏ – அசைநிலை, an expletive

நற்றிணை 124, மோசி கண்ணத்தனார், நெய்தற் திணை – தோழி தலைவனிடம் சொன்னது
ஒன்று இல் காலை அன்றில் போலப்
புலம்பு கொண்டு உறையும் புன்கண் வாழ்க்கை
யானும் ஆற்றேன் அது தானும் வந்தன்று
நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்கை
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர்
நவ்வி நோன் குளம்பு அழுந்தென வெள்ளி
உருக்குறு கொள்கலம் கடுப்ப விருப்புறத்
தெண் நீர்க் குமிழி இழிதரும்
தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே.

Natrinai 124, Mōsi Kannathanār, Neythal Thinai – What the heroine’s friend said to the hero, as the voice of the heroine
I am struggling with pain like an
ibis that is separated from its mate.
I am unable to bear this miserable
life.  This sorrow has come to me.

Please do not leave!  May you live long!
This is the season when eengai buds and
athiral flowers are scattered on the huge
sand mounds on which the strong hooves
of deer press and create puddles of cold
water, on which clear bubbles form and
flow down beautifully resembling melted
silver poured from bowls.

Notes:  தலைவனால் பிரிவு உணர்த்தப்பட்டு தோழி அவனிடம் வருந்தி உரைத்தது.  இது தலைவி கூற்றைத் தன் கூற்றாகக் கொண்டு உரைத்ததாம்.  கூதிர்ப் பருவம் வந்துற்றது என வருந்துவாள் தலைவி.  ஆகையால் இனிப் பிரியாதிருப்பாயாக என வருந்தி உரைத்தது.    தலைவி கூறுவதுபோல் தோழி கூறுதல் – அகநானூறு 362, நற்றிணை 124, நற்றிணை 191, கலித்தொகை 18, குறுந்தொகை 236, ஐங்குறுநூறு 45.   குறுந்தொகை 236 பாடலின் தமிழண்ணல் உரை – இது நாடக வழக்கு.  வழக்கறிஞர் கட்சிக்காரராக தம்மை எண்ணிப் பேசுவது போன்றது.  தலைவி கூற்று எனற்பாலது சிறிது மிகைப்படின், பண்பு கருதி தோழி கூற்றென வகுத்துள்ளனர்.  தோழியாகவே தோன்றும் உண்மைப் பாத்திரமாகவும் தலைவியின் குரலாக ஒலிக்கும் நிழற்பாத்திரமாகவும் இருவகைப்பட இருப்பதைப் பகுத்தறிய வேண்டும்.  புலம்பு – புலம்பே தனிமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 35).

Meanings:  ஒன்று இல் காலை – when it is not united with its mate, அன்றில் போல – like an ibis,  red-naped – Pseudibis papillosa  or glossy ibis – Plegadis falcinellus, புலம்பு கொண்டு உறையும் – living alone, living in sorrow, புன்கண் வாழ்க்கை – miserable life, யானும் ஆற்றேன் – I am also unable to bear, அது தானும் வந்தன்று – it has come (தானும் – உம்மை சிறப்பு), நீங்கல் – please do not leave (அல் ஈற்று எதிர்மறை வியங்கோள்), வாழியர் – may you live long, ஐய – sir, ஈங்கை – touch-me-not shrub, Mimosa Pudica, முகை – buds, வீ – flowers, அதிரல் – wild jasmine, மோட்டு மணல் எக்கர் – big sand mound, நவ்வி – deer, நோன் குளம்பு – strong hooves, அழுந்தென – since they pressed down, வெள்ளி – silver, உருக்குறு கொள் கலம் – like silver melting bows from which liquid silver is poured out, கடுப்ப – like (உவம உருபு, a comparison word), விருப்புற – in a desirable manner, தெண் நீர்க் குமிழி – clear water bubbles, இழிதரும் – flows down, தண்ணீர் ததைஇ – cold water gets filled (ததைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), நின்ற பொழுதே – it is the cold season (ஏ – அசைநிலை, an expletive)

நற்றிணை 152, ஆலம்பேரி சாத்தனார், நெய்தற் திணை – தலைவன் சொன்னது
மடலே காமம் தந்தது அலரே
மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம்
எல்லாம் தந்த தன் தலையும் பையென
வடந்தை துவலை தூவ குடம்பைப்
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ
கங்குலும் கையறவு தந்தன்று
யாங்கு ஆகுவென் கொல் அளியென் யானே.

Natrinai 152, Ālampēri Sāthanār, Neythal Thinai – What the hero said, as the heroine’s friend listened nearby
Love gave me this madal horse,
and scandal gave a garland made
with erukkam and other flowers.
The sun’s rays have become dull
and their light has spread in the sky.
These declare sorrow in this world.
The northern winds spray cold mist.
A male ibis that unites with his mate,
screeches sadly for her, and that, along
with night, has given me helplessness.
What’s going to happen?  I’m pitiful!

Notes: இரந்து குறை நீங்கப் பெறாத நிலையில் மடலேறக் கருதினான் தலைவன்.  தோழியின் முன்னிலையில் வேறு ஒருவரிடம் கூறுவான் போன்று, தன் குறை முடிக்கும்படி கூறுகின்றான்.  மிடை (2) – பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – ஆவிரை பூளை உழிஞை என்று இன்னன்ன மலர்களை இடையிட்டுக் கட்டிய.  மடல் ஏறுதல் – சங்க இலக்கியத்தில் மொத்தம் 16 பாடல்களில் மடல் ஏறுதல் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன – குறுந்தொகை 14, 17, 32, 173, 182, நற்றிணை 146, 152, 220, 342, 377, கலித்தொகை 58, 61, 138, 139, 140, 141.  கலித்தொகை 138, 139, 140, 141 பாடல்களில் மட்டுமே தலைவன் மடல் குதிரையின் மீது செல்கின்றான்.  கலித்தொகை 138, 141 ஆகிய பாடல்களில் மடல் ஏறியதால் தலைவியை அடைகின்றான்.  எல் – எல்லே இலக்கம் (தொல்காப்பியம், இடையியல் 21).

Meanings:  மடலே – palm horse (மடல் – பனைமடலாற் செய்யப்பட்ட குதிரையைக் குறித்தலின் ஆகுபெயர், ஏ – அசைநிலை, an expletive), காமம் தந்தது – love gave it to me, அலரே – scandal (ஏ – அசைநிலை, an expletive), மிடை – put together with other flowers, பூ எருக்கின் அலர் – erukkam flower garland, calotropis gigantea flower, தந்தன்றே – it gave (ஏ – அசைநிலை, an expletive), இலங்கு கதிர் மழுங்கி – the splendid sun’s rays has got dull, எல் விசும்பு படர – dull light has spread in the sky, புலம்பு தந்தன்றே – it has given me sorrow (ஏ – அசைநிலை, an expletive), புகன்று செய் மண்டிலம் – the desiring sun that brings light, எல்லாம் தந்ததன் தலையும் – in addition to all these that have given me sorrow, பையென – slowly, வடந்தை துவலை தூவ – northern winds sprinkle cold rain drops (வடந்தை – வாடை), குடம்பை – nest, பெடை புணர் அன்றில் – the andril bird that unites with its female, ibis, without his female, red-naped – Pseudibis papillosa  or glossy ibis – Plegadis falcinellus, உயங்கு குரல் – sad screeches, அளைஇ – together (அளைஇ – சொல்லிசை அளபெடை), கங்குலும் கையறவு தந்தன்று – and the night have given me helplessness, யாங்கு ஆகுவென் – what is going to happen now to me, கொல் – அசைநிலை, an expletive, அளியென் யானே – I am pitiable (ஏ – அசைநிலை, an expletive)

நற்றிணை 218, கிடங்கில் காவிதிக் கீரங்கண்ணனார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
ஞாயிறு ஞான்று கதிர் மழுங்கின்றே
எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே
வாவலும் வயின்தொறும் பறக்கும் சேவலும்
நகை வாய்க் கொளீஇ நகுதொறும் விளிக்கும்
மாயாக் காதலொடு அதர்ப் படத் தெளித்தோர்
கூறிய பருவம் கழிந்தன்று பாரிய
பராரை வேம்பின் படு சினை இருந்த
குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும்
ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும்
தமியேன் கேட்குவென் கொல்லோ
பரியரைப் பெண்ணை அன்றில் குரலே.

Natrinai 218, Kidangil Kāvithi Keerankannanār, Neythal Thinai – What the heroine said
The sun’s rays are feeble, and daylight
has faded, losing its luster like a vine
that has dropped its flowers.

Bats fly from one place to another, and
a male owl screeches responding to the
screeches of his big female with a curved
beak.

The one with unfading love consoled me
well, before he left.  The season he agreed
to be back has ended.

A tawny owl sits on a big branch of a
thick-trunked neem tree and hoots all
night.

Will I be distressed when alone and
whenever I hear an ibis cry from a
palmyra tree with a trunk with rough
scales?  How will I bear this pain?

Notes:  களவினின்று மணம் செய்துக் கொள்ள வேண்டிய தலைவன் நீட்டித்ததால் வருந்திய தலைவியைப் பொறுத்திருக்கும்படி வற்புறுத்திய தோழியிடம் மனம் தளர்ந்து உரைத்தது.  கூகை குழறினால் மகளிர் அஞ்சுதல் – அகநானூறு 158 – வெருவர மன்ற மராஅத்த கூகை குழறினும் நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும், நற்றிணை 218 – பராரை வேம்பின் படுசினை இருந்த குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும் ஆனா நோய் அட வருந்தி, குறுந்தொகை 153 – குன்றக் கூகை குழறினும் முன்றில் பலவின் இருஞ்சினைக் கலை பாய்ந்து உகளினும் அஞ்சுமன் அளித்து என் நெஞ்சம்.  புலம்பு – புலம்பே தனிமை (தொல்காப்பியம், உரியியல் 35).

Meanings:  ஞாயிறு – sun, ஞான்று – descended, கதிர் மழுங்கின்றே – the rays got feeble (ஏ – அசைநிலை, an expletive), எல்லியும் – at night, பூ வீ கொடியின் – like a vine which had dropped its flowers (கொடியின் – இன் உருபு ஒப்புப் பொருளது), புலம்பு அடைந்தன்றே – has lost its luster in loneliness without the sun (ஏ – அசைநிலை, an expletive), வாவலும் – and bats, வயின்தொறும் பறக்கும் – they fly from place to place, சேவலும் – a male bird, an owl, வளைவாய்க் இரும் பெடை நகுதொறும் விளிக்கும் – hoots in response whenever its big/dark female with a curved beak screeches, மாயாக் காதலொடு – with unfading love, அதர் பட – in a proper manner, தெளித்தோர் – the one who consoled, கூறிய பருவம் கழிந்தன்று – the season that he promised has passed by, பாரிய – spread, பராரை வேம்பின் – on a thick-trunked neem tree, Azadirachta indica (பராரை – பரு அரை பராரை எனப் புணர்ந்தது), படுசினை இருந்த – on a big branch, குராஅல் கூகையும் – a tawny owl (குராஅல் – இசைநிறை அளபெடை), இராஅ இசைக்கும் – screeches all night, hoots all night (இராஅ – இசை நிறை அளபெடை), ஆனா நோய் அட வருந்தி – but my love affliction has made me feel sad, இன்னும் – and still, and yet, தமியேன் – I am sad, I am alone, கேட்குவென் கொல்லோ – do I not listen (கொல் – ஐயப்பொருட்டு, ஓ – அசைநிலை, an expletive), பரியரைப் பெண்ணை – palmyra palm with rough trunk, Borassus flabellifer, அன்றில் குரலே – the cries of the ibis, red-naped – Pseudibis papillosa or glossy ibis – Plegadis falcinellus (ஏ – அசைநிலை, an expletive)

நற்றிணை 303, மதுரை ஆருலவியநாட்டு ஆலம்பேரி சாத்தனார், நெய்தற் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது, தலைவன் கேட்கும்படியாக
ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே
தொன்று உறை கடவுள் சேர்ந்த பராரை
மன்றப் பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பைத்
துணை புணர் அன்றில் உயவுக் குரல் கேட்டொறும்
துஞ்சாக் கண்ணள் துயர் அடச் சாஅய்
நம் வயின் வருந்தும் நன்னுதல் என்பது
உண்டு கொல் வாழி தோழி தெண் கடல்
வன் கைப் பரதவர் இட்ட செங் கோல்
கொடு முடி அவ் வலை பரியப் போக்கி
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும்
நெடு நீர்ச் சேர்ப்பன் தன் நெஞ்சத்தானே?

Natrinai 303, Mathurai Ārulaviyanāttu Ālamperi Sathanār, Neythal Thinai – What the heroine said to her friend, as the hero listened nearby
May you live long, oh friend!

Will the lord of the vast waters,
……….where fishermen with strong
……….hands throw their well-woven
……….nets with red rods into the clear
……….ocean, and very hostile, attacking
……….sharks that swim around tear them,
have sympathy in this heart for me with
a fine forehead,
knowing I will be distressed and unable to
sleep at night,
when the noisy seashore village falls asleep,
and in the common grounds, an ibis that
loves to unite with its mate cries out in
plaintive notes from its frond nest on a
palmyra tree with a thick trunk,
where a god has lived since ancient times?

Notes:  தலைவன் மீது உண்டாய காதலானது கைகடந்து பெருகிப்போனது.  அதைத் தாங்க இயலாத தலைவி தோழியிடம் வருந்தி உரைத்தது.  ஒளவை துரைசாமி உரை – ‘மறைந்தவற் காண்டல்’ (தொல்காப்பியம், களவியல் 21) எனத் தொடங்கும் நூற்பாவின்கண் வரும் ‘காமஞ் சிறப்பினும்’ என்பதற்கு இதனைக் காட்டுவர் நச்சினார்க்கினியர்.  உள்ளுறை (1) – கு. வெ. பாலசுப்ரமணியன் உரை – பரதவரின் வலையைக் கிழித்துக்கொண்டு சென்று சுறா இயங்கும் என்றது தலைவி தன் அன்பினால் பிணிக்கவும் தலைவன் தங்காது செல்லும் இயல்பினன் என்பதுணர்த்தவாம்.  உள்ளுறை (2) – ஒளவை துரைசாமி உரை – அவர் தெளித்த சொல்லாகிய வலைப்பட்டு அதன்கண்ணே நிற்றற்குரிய என் நெஞ்சம் அத்தனையும் கிழித்துக்கொண்டு துயருற்று வருந்துகின்றது; என் செய்வேன் என்பாள், வெளிப்பட உரைத்தலைப் பெண்மை தடுத்தலின், கடுமுரண் எறிசுறாவின் மேல் வைத்து உள்ளுறைத்தாள்.  வலையின் செங்கோல்:  அகநானூறு 60 – செங்கோல் அவ் வலை நெடுந்திமில் தொழிலொடு, அகநானூறு 220 – இருங்கழி முகந்த செங்கோல் அவ்வலை, நற்றிணை 214 – செங்கால் கொடு முடி அவ் வலை,  நற்றிணை 303 – பரதவர் இட்ட செங்கோல் கொடு முடி அவ் வலை.  கலி – கம்பலை சும்மை கலியே அழுங்கல் என்று இவை நான்கும் அரவப் பொருள (தொல்காப்பியம், உரியியல் 53).

Meanings:  ஒலி அவிந்து அடங்கி – sounds died down, யாமம் – midnight, நள்ளென – with sounds, கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே – the loud seaside village has gone to sleep (ஏ – அசைநிலை, an expletive), தொன்று உறை கடவுள் – a god has lived there from ancient times, சேர்ந்த – residing, பராரை – thick trunk (பரு அரை பராரை எனப் புணர்ந்தது), மன்றப் பெண்ணை – palmyra palm in the common grounds, Borassus flabellifer, வாங்கு மடல் – curved fronds, குடம்பை – nest, துணை புணர் அன்றில் – ibis unites with its mate, red-naped – Pseudibis papillosa  or glossy ibis – Plegadis falcinellus,  உயவுக் குரல் கேட்டொறும் – whenever she hears its plaintive cry, துஞ்சாக் கண்ணள் – she is unable to sleep, துயர் அடச் சாஅய் – attacked by sorrow and wilted (சாஅய் – இசை நிறை அளபெடை), நம் வயின் வருந்தும் நன்னுதல் என்பது உண்டு கொல் – will he be sad for me with a fine forehead (கொல் – ஐயப்பொருட்டு, நன்னுதல் – பண்புத்தொகைப் புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை, an attributive compound), வாழி – அசைநிலை, an expletive, may you live long, தோழி – my friend, தெண் கடல் – clear ocean, வன் கைப் பரதவர் – fishermen with strong hands, இட்ட செங்கோல் – thrown red rods, கொடு முடி அவ் வலை – curved knotted beautiful nets, பரியப் போக்கி – tearing and moving away, கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் – very hostile attacking sharks roam, நெடு நீர்ச் சேர்ப்பன் – the lord of the vast waters, தன் நெஞ்சத்தானே – in his heart (ஏ – அசைநிலை, an expletive)

நற்றிணை 335, வெள்ளிவீதியார், நெய்தற் திணை – தலைவி சொன்னது
திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் இமிழ் நீர்ப்
பொங்கு திரைப் புணரியும் பாடு ஓவாதே
ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல்
பல் பூங் கானல் முள் இலைத் தாழை
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ
வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு
மை இரும் பனை மிசைப் பைதல உயவும்
அன்றிலும் என்புற நரலும் அன்றி
விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ்
யாமம் உய்யாமை நின்றன்று
காமம் பெரிதே களைஞரோ இலரே.

Natrinai 335, Velliveethiyār, Neythal Thinai – What the heroine said
The moon rises in the bright sky,
and the swelling ocean’s waves
hit the shores relentlessly and loudly.

In the groves with many flowers, the
thāzhai trees bearing leaves with thorny
edges open their pointed buds that are
like palm-leaf ladles that pour rice, the
wind spreading their undying fragrance.

The ibis on top of a big, dark palmyra tree
cries in pain and distress without a pause
and it touches me to my bones.  A fine lute
is stroked all night without a break, making
it hard for me to survive!   The music is sad!
My desire is great, but my lover is not here!

Notes:  தலைவன் மீது காதல் வேட்கை மிகுந்ததால் துன்புற்ற தலைவி கூறியது.  ஒளவை துரைசாமி உரை – வார்தல், உறழ்தல், வடித்தல், உந்தல், உருட்டல், தெருட்டல், அள்ளல், பட்டடை என்பன எட்டு வகைப்படும் இசைக் காரணம் என்பர்.  ஊட்டும் (6) – பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை, பொ. வே. சோமசுந்தரனார் உரை – வீசுகின்ற, ஒளவை துரைசாமி உரை – வந்து அளிக்கும், H.வேங்கடராமன் உரை – ஒலிக்கும்.  என்புற (8) – ஒளவை துரைசாமி உரை – என்பு (எலும்பு) உருகுமாறு, பின்னத்தூர் அ. நாராயணசாமி ஐயர் உரை – என் பக்கத்தில்.  கவர்வு – கவர்வு விருப்பு ஆகும் (தொல்காப்பியம் களவியல் 66).

Meanings:  திங்களும் திகழ் வான் ஏர்தரும் – the moon rises up in the bright sky, இமிழ் நீர் – roaring water, பொங்கு திரை – overflowing waves, abundant waves, புணரியும் – and the ocean, பாடு ஓவாதே – does not stop sounds (ஏ – அசைநிலை, an expletive), ஒலி சிறந்து – with loud noises, ஓதமும் – and the flooding waters, பெயரும் – they move, மலி புனல் – abundant waters, பல் பூங்கானல் – groves with many flowers, முள் இலைத் தாழை – thāzhai trees with thorny leaves, Pandanus odoratissimus, சோறு சொரி குடையின் – like rice pouring palm-leaf ladles (குடையின் – இன் ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு, ஒப்புப் பொருளில் வந்தது), கூம்பு முகை அவிழ – opening its closed buds, opened its pointed buds, வளி – wind, பரந்து – spreading, ஊட்டும் – it blows, it sounds, விளிவு இல் நாற்றமொடு – with undying fragrance, with fragrance that is not ruined, மை இரும் பனை – dark big palmyra palm trees, Borassus flabellifer, மிசை – above, பைதல – with sadness, உயவும் – in distress, அன்றிலும் – the ibis, red-naped – Pseudibis papillosa  or glossy ibis – Plegadis falcinellus, என்புற – near me or touching the bones, நரலும் அன்றி – without stopping the noise, விரல் கவர்ந்து – surrounded with fingers, stroked (the strings) with fingers, உழந்த – sadness, கவர்வின் – with desire, plucked, நல் யாழ் – fine lute, யாமம் உய்யாமை நின்றது – does not stop even at midnight making it impossible for me to survive (நின்றது – இசைக்கின்றது), காமம் பெரிதே – my love is great, my desire is great (ஏ – அசைநிலை, an expletive), களைஞரோ இலரே – the man who can remove it is not here (ஏ – அசைநிலை, an expletive)

அகநானூறு 305, வடம வண்ணக்கன் பேரி சாத்தனார், பாலைத் திணை – தலைவி தோழியிடம் சொன்னது அல்லது தோழி தலைவியிடம் சொன்னது
பகலினும் அகலாதாகி யாமம்
தவல் இல் நீத்தமொடு ஐயெனக் கழியத்
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு
பனி மீக் கூரும் பைதல் பானாள்
பல்படை நிவந்த வறுமை இல்சேக்கை
பருகுவன்ன காதலொடு திருகி
மெய் புகுவன்ன கை கவர் முயக்கத்து
ஓருயிர் மாக்களும் புலம்புவர் மாதோ
அருளிலாளர் பொருள்வயின் அகல
எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து
யான் எவன் உளனே தோழி தானே
பராரைப் பெண்ணைச் சேக்கும் கூர்வாய்
ஒரு தனி அன்றில் உயவுக் குரல் கடைஇய
உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லெனக்
கனை எரி பிறப்ப ஊதும்
நினையா மாக்கள் தீங்குழல் கேட்டே?

Akanānūru 305, Vadama Vannakkan Pēri Sāthanār, Pālai Thinai – What the heroine said to her friend, or the friend said to the heroine
Not moving away during the day,
without leaving at night, along with
along with floods that pass slowly,
heavy rains fall with cold northern
winds at painful midnight when
heavy dew falls.
At this time, will they suffer, not
satisfied that it is not enough, lovers
lying on luxurious beds elevated with
many mattresses, embracing each
other, with great love as though they
are drinking each other with their eyes,
like one body turning and entering
another body and merging as one life?

How will I live with my painful heart,
my friend, bearing great sorrow, since
the man with no kindness left for
wealth, and listening to the sweet flutes
of those who don’t forget music,
as a raging fire rises in my mind, kindled
by a flame that was started by the pitiful
cries of a lonely ibis with a sharp beak,
residing on a palm tree with a thick trunk?

Notes:  (1) பிரிவு உணர்த்திய தோழியிடம் தலைவி உரைத்தது.  (2) தலைவன் பிரிவின்கண் தலைவிக்குத் தோழி சொல்லியது.  கவர்வு – கவர்வு விருப்பு ஆகும் (தொல்காப்பியம் உரியியல் 66).

Meanings:   பகலினும் அகலாதாகி – not moving away all day, யாமம் தவல் இல் – without leaving at night, நீத்தமொடு – with floods, ஐயெனக் கழிய – passed slowly, தளி மழை பொழிந்த தண்வரல் வாடையொடு – heavy raindrops that fell from the clouds with cold northern winds, பனி மீக்கூரும் – when heavy dew increases, பைதல் பானாள் – painful midnight, பல் படை நிவந்த – elevated to many levels, elevated with many mattresses, வறுமை இல் சேக்கை – luxurious bed, பருகுவன்ன காதலொடு – with love that is like drinking (பருகு – முதனிலைத் தொழிற்பெயர்), திருகி மெய் புகுவு அன்ன – like turning toward each other and entering the body, like twisting and entering the body, கை கவர் முயக்கத்து – with embraces with hands that desire, ஓருயிர் மாக்களும் – people who have become one life, புலம்புவர் – they will suffer, மாதோ – மாது, ஓ அசைநிலைகள், expletives, அருள் இலாளர் – the man without kindness, பொருள்வயின் – for wealth, அகல எவ்வம் தாங்கிய – bearing great sorrow since he left, இடும்பை நெஞ்சத்து யான் எவன் உளனே தோழி – how will I live with a painful heart oh friend (உளனே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive), தானே – தான், ஏ அசைநிலைகள், expletives, பராரைப் பெண்ணை – thick-trunked female palmyra (பராரை – பரு அரை பராரை எனப் புணர்ந்தது), சேக்கும் – residing, கூர்வாய் – sharp beak, ஒரு தனி அன்றில் – a lonely black ibis, உயவுக் குரல் – pitiful voice, கடைஇய – starts fire with friction (கடைஇய – செய்யுளிசை அளபெடை), உள்ளே – inside, கனலும் உள்ளம் – burning mind, மெல்லெனக் கனை எரி பிறப்ப – big fire rises slowly, ஊதும் நினையா மாக்கள் தீங்குழல் கேட்டே – listening to sweet flute music played by the cattle herders who do not think about not playing the flute (கேட்டே – ஏகாரம் அசைநிலை, an expletive)

நம்மாழ்வார், திருவிருத்தம், திவ்ய பிரபந்தம் 2560
விளரிக் குரல் அன்றில் மென் பேடை மேகின்ற முன்றில் பெண்ணை,
முளரிக் குரம்பை இது இதுவாக, முகில்வண்ணன் பேர்
கிளரிக் கிளரிப் பிதற்றும் மெல் ஆவியும்
தளரின் கொலோ அறியேன், உய்யல் ஆவது இத் தையலுக்கே.

திருமங்கை ஆழ்வார், பெரிய திருமடல், 165-170
தென்னன் பொதியில் செழுஞ்சந்தின் தாதளைந்து,
மன்னிவ் வுலகை மனங்களிப்ப வந்தியங்கும்,
இன்னிளம்பூந் தென்றலும் வீசும் எரியெனக்கே,
முன்னிய பெண்ணை மேல் முள் முளரிக் கூட்டகத்து,
பின்னும் அவ் அன்றில் பெடைவாய்ச் சிறுகுரலும்,
என்னுடைய நெஞ்சுக்கோரீர் வாளாம் என் செய்கேன்.